பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/460

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


442

vulva : குய்யம் : பெண் பால் கரு வாய், பெணணின் புறப்பிறப் ԿամՎ, vulvar : Queirurģ கருவாய் சாாகத.

wபlvate : பெண்பாற் கருவாய்க் குறிய. vulvectomy : Sisu opisna : பெண்ணின புறப்பிறப்புறுப்பை (கருவாய்) வெட்டியெடுத்தல். vulviform : பெண்பாற் கருவாய்

வடிவான.

vulvitis : குய்ய அழற்சி; (க வாய் அழற்சி): பெண்ணின் 蠶 பிறப்புறுபபில் (கருவாய்) ஏற் படும வீக்கம்.

vulvo vaginoplasty : Giuuidயோனிக்குழாய் அறுவை: பிற்வியில் யோனிக்) குழாய் இல்லாதிருப் பதைச் சீர்செய்வதற்காகச ச்ெய் யப்படும் ஒட்டு அறுவை மருத துவம்.