பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/467

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


2ectirin : சாக்டிரின் : எத்தோ ஹெப்டாசின் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

zantac : சான்டாக் : ரனிட்டிடின் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

2arontin : சாரோன்டின் : இலே சான காக்காய் வலிப்புக்கு எதி ராகப் பயன்படுத்தப்படும் எத் தோசக்சிமைடு எனற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

zastat_ சாஸ்டாட் : நேரடி ஆக்சி ஜன் இல்லாமல வாழ்கிற பாக் டீரிய நோய்க் கிருமிகளுக்கு எதி ராகப் பயன்படுததப்படும் மெட் ரோனிடாசோல் எனற மருந்தின்

வாணிகப் பெயர். இது நுண் ணுயிர் எதிர்ப்பு மருந்து. zinacef : ëlawm Grs:.ú : Quawfl

சிலினை எதிர்க்கும் நுண்ணுயிரி களுக்கு எதிராகப் பயனபடுததப் படும் செஃபுரோக்சிம் எனற மருந் தின் வாணிகப் பெயர்.

zinamide : Rør mønın@ : strer நோயைக் குணப்படுததக கொடுக் கப்படும் பைராசினாமைடு என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயா. zinc : துத்தாாகம்: பல்வேறு செரி மானப் பொருள்களின் இன்றி யமையாத பங்கு வகிக்கும் ஒரு தனிமம் புரத இணைப்பில் முக் கியப் பங்கு கொள்கிறது. ஆல்க கால், கருத்தடை மாத்திர்ைகள் கள் ஆகியவற்றால் இது குறை கிறது. துத்தநாதக குறைபாட்டி னால், குருதிச சோகை, குள்ள உருவம், மண் திண்ணும் பழக்கம் உண்டாகிறது.

2ingibar ; இஞ்சி, இஞ்சிக் கிழங்கு செடியின் வோ,

20ne: பட்டை வளையம்; புலம்: கை கால்களைத் தாங்கும் எலும்புப் பட்டை வளையம்,

zonula ciliaris : seinenflamuo இழைப்பிழை : கண் விழியாடியின் புறப்பகுதியைக் கண்ண்மை மயி ருடன் ணைக்கும் தொங்கு இணைப்பிழை. zonule பட்டை வளையம், சிறு பகுதி : சிறு பட்டை வளையம். zonulolysis: esisis~fianu».@amswrú பிழை அழற்சி; நுண்புலமுறிவு: கண் னிமை இழ்ைப் பிழையில் ஏற் படும் வீக்கம்.

20gnosis : தாவு நோய்; விலங்கு வழி தொற்று கோய்; விலங்கிய நோய் : விலங்கிடமிருந்து மனித ருக்குத் தாவக்கூடிய நோய. இறைச்சிக் கொட்டில்கள். பண ணைத் தொழிலாளர்கள் ஆகி யோருக்கு இந்நோய் உணடாகுய.

zoster : தேமல் : படர் தாமரை: அககி. zygoma : கன்ன எலும்பு : கன்னத் தின வளைவெலுமபு.

zygote : இருபாலணு இணைவுப் பொருள.

zyme : புளிமா : நோய்க் கிருமி.

2ymogen : சைமோஜன் : ஒரு செயல் திறமிக்க செரிமானப் பொருளின (என்ஸைம்) முன

னோடிப் பொருள். இது அமிலப் பொருளால் செயலூக்கம் பெறு கிறது. zymosis : புளிப்பூட்டம் : நுண்ம நுழைவுப் பெருக்கக் கோளாறு.