பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/48

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


30

வாயுவை, திரவத்தை அல்லது திடய பொருளை கரைசலாகவோ மிதவலாகவோ உறிஞ்சி வைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு பொருளுக்கு உளள பணபு.

advancement : inngissör sig வைச் சிகிச்சை : மாறுகண் பாா வையைச் (ஒருக்கணிப்புப் பார் வை) சீர்படுத்துவதற்காகச் செய் யப்படும் அறுவைச் சிகிச்சை, இதில், ஒருக்கணிப்புத் திசைக்கு எதிரிலுள்ள தசை நாண்களைப் பிரிததெடுத்து. வெள் விழிக் கோளத்தின் புறத் தோலுட்ன் பொருத்தித தைதது விடுகிறார் ᏭᏐ☾ .

adventitia ; , GU55, orms up; தோல், குருதிக் குழாய் வெளிப்பட லும் : இதயததிலிருந்து குருதியைக் கொண்டு செல்லும் நாளமாகிய தமனியின் அல்லது இதயததிற்குள் குருதியைக் கொண்டு செல்லும் நாளமாகிய சிரையின் மேலுறைத் தோல்.

adynamia : உயிராற்றல் அழிவு படுகிடை நிலை.

A E G : காற்று மூளை இயக்கப் பதிவு : மூளையின் இயக்கத்தை ஒரு காற்றுக் கருவிமூலம் பதிவு செய்தல்.

aeration : காற்றுாட்டல்: காற் றுாட்டம் : உயிர்ப்பு மூலம் குருதி யுடன ஆக்சிஜன கலக்கும்படி செய் தல்.

aerobe : ஆக்சிஜன் உயிரி; உயிர் வளி உயிரிகள; காற்றுயிரி : உயிர் வாழ்வதறகு ஆகசிஜன் (0) தேவைப்படுகிற ஒர் நுணணுயிரி

aerobiology : A.&élgsir 2-uslíf யல், உயிாவளி உயிரியல காற்றில கலந்து மிதககும் நுண்ணணு உயி ரிகள், நுண்ணணுச் சிதல்கள் ஆகி யலை பற்றிய உயிரியல் துறை.

aerobiosis ஆக்சிஜன் வழி உயிர் வாழ்வு ஆக்சிஜன்ைக் சுவாசித்து உயிா வாழ்க்கை நடததுதல். aerogenous : காற்று உற்பத்தி செய்கிற.

aerophagia, aerophagy : காற்று மிகை தாப்பு : கன்றறினை ஆள் ஆககு மிகுதியாக உள்ளே ஈர்த்துக் கொள்ளுதல். aerophobia : as@riısırğp&şüb.

aeroso தூசிப்படலம்: புழுதிப் படலம் : வாயுநிலையில் மிக நுண் னிய துகள்கள் கலந்திருத்தல் இத னால்_ சில தொற்று நோய்கள் பரவுகின்றன. எடுததுக்காட்டாக, தும்முதல் மூலம் த்ொற்று நோய் புதுவுகிறது. காற்றிலுள்ள் தூசி

ல் நுணமங்களை (கிருமிகள்) நீக்குவதற்கும், பூச்சிகள்ைக் கட் இப்படுததுவதற்கும். தோலில் இதளிப்பதற்கும் சில்வகை தூசித் தளிப்பான்க்ள் பயன்படுகின்றன்.

aerosporin ; ஏரோஸ்போரின் : "பாலிமிக்சின்-B' எனற மருநதின் வாணிகப் பெயர்,

aesculapius is, siusstylusu Grtr மானியரின் மருத்துவக் கடவுள். aetiology, கோய்முதல் ஆய்வியல்: கோயக்காரண ஆய்வியல்; நோய்க் காரணவியல் : ந்ோய்க் காரணம் பற்றி ஆராயும் அறிவியல் துறை. afebrile : காய்ச்சலின்மை; காய்ச் சலற்ற. affect : செயல் தூண்டுணர்ச்சி; தாக்கம் : உடல் உணர்ச்சியின் இன்ப துன்பநிலை. affection : 2 smritsų stsmen; z-e – du நி ைல பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் போது உண்டாகும் மனப்ப்ோக்கு, மனநிலை அல்லது உணாச்சி. affective உணர்ச்சி சார்ந்த : உடல் நிலை பாதிக்கப்பட்டிருக் கும்போது உண்டாகும் மன்ப்