பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


34

alastrim . சின்னம்மை : பெரியம் மை நோயை விடச் சற்று கடுமை குறைந்த அம்மை நோய்.

albinism : um sor(!) Grémi Geusa ளுடல் கோய்; பெரு வெண்மை : பிறவியிலேயே இயல்பான நிறமி கள் உடலில் இல்லாதிருததல். இத னால், தோலும் முடியும் வெண மையாகவும், கண்கள் இளஞ் சிவபபு நிறமாகவும் இருக்கும். இவர்களுக்கு ஒளிரும் வெளிச்சத்

தைப் பார்த்தால கண்கூசும். விலங்குகளுக்கும் இ ந் நோய் பீடிப்பதுண்டு.

albino (albinass) . Lu n siwr ()

நோயாளி; வெண்குட்டம் : பாண்டு நோய்க்கு ஆளானவா.

albumin : கருப்புரதம்; வெண்கரு வெணபுரதம் : நீரில் கரையக கூடி யதும், கரைந்து வெப்பத்தால் கட்டியாகக் கூடியதுமான புரத வகை குருதி நிணநீர்க் கருப்புரதம் எனபபடும் குருதி நிணநீரின் முதன் மையான புரதம்

albuminuria . வெணபுரத நீரிழிவு : சிறுநீரில் கருப் புரதம் இருககும நோய், இந்நிலை தறகாலிகமாக இருநது முழுவது மாக நீங்கி விடலாம்

albumose : அல்புமோஸ் : கருப் புரதத்தைப் போன் ற ஒரு பொருள். ஆனால, இது வெப்பத் தினால கட்டியாவதில்லை

albumosuria : அல்புமோ சூரியா : சிறுநீரில் அலபுமோஸ் இருக்கும் நோய்.

alcohol : ஆல்ககால்; வெறியம், சாராயச் சத்து, மது . சர்ககரைக் கலவைகளிலிருந்து வடித்தெடுக்கப் படும் வெறியச் சத்து இயககம்உணர்ச்சி-சுவை ஆகிய மூன்றை யும் தூண்டுகிற நரம்புவலி, மற் றும அடங்காத வலி ஆகியவற் றைக் குணப்படுததுவதற்கு இது

வெண்ணிர் நோய், !

அரிதாக ஊசி மருந்தாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. இயலபு நீக்கிய ஆல்ககால் (90% ஆல்ககால்), ‘டிங்சர்' என்ற சாராயக் கரைசல் மருந்து தயாரிக்கப் பயனபடு கிறது. 95% ஆல்ககால் கொண்ட மெதிலேற்றிய சாராயம், புறப் பூச்சு மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. நோவகறறும் மருந்தாகவும் இது பயன்படுததப்படுகிறது.

alcohol fast : opth &áà usrá டீரியாவியலில், நிறங்கெடும் போது, ஆல்ககாலினால் நிறம் நீங்குவதை எதிர்க்கும் ஒர் உயிரி.

alcoholism goods&mdö tä&# தன்மை: சாராய மயககம் ஆல்க காலுக்கு (போதைப் பொருள) அடிமையாவதன் விளைவாக உண டாகும் நச்சுத் தனமை.இது முற்றி விடும்போது, நரமபு மணடலமும்,

சீரண மண்டலமும் சீர்குலை கிறது.

a!coholuria : 4®&&mgy■fium; சிறு நீரில சாராயம் : சிறுநீரில்

ஆலககால இருத்தல், ஆல்ககால் அருந்திய பின் ஊர்தி ஒட்டுவதற் குத் தகு நிலையுள்ளதா என்பதற் கான ஒரு சோதனைக்கு இது அடிப்படையாகும்

alcopar அல்கோபார்: பெஃபினி யம் ஹைட்ரோக்சைனால்தோ யேட் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்,

alcuronium . • &GGyrsifluuii : ஒரு செயற்கைத் தசைத் தளர் இறுத்துப் பொருள். இது 'டுயூ போகுராரின' என்ற மருந்தினைப்

போன்ற பண்புகளையுடையது. ஆனால், சிறிதளவுகளில் உட் கொள்வதால மட்டுமே இது பயனளிககும்.

aldactone A : esbl-mšGu-msir A : ஸ்பிரோனோலாக் டோன் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.