பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/53

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


aldolase test : sshữLưsorsiv சோதனை : செரிமானப் பொருள் (என்சைம்) சோதனை. தசையைப் பாதிக்கும் ಶ್ಗ ႕% நிணநீர்ச் செரிமானப்

பாருள் அல்டோலாஸ் அதிக மாக இருக்கும். aldomet : அல்டோமெட்: மெதில் டோப்பா' என்ற மருந்தின் வாணி கப் பெயர்.

aldosterone : அல்டோஸ்டெ ரோன் இயக்கு கீர் : குண்டிக்காய்ச் சுரப்பிப் புறப்பகுதியில் சுரக்கும் நீர். இது, சிறுசீரக நுண்குழாய் கள் மீது செயற்படுவதன்மூலம் மின்பகுப்பு வளர்சிதை மாற்றத் தை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இத னால் இது கனிமச் சுரப்புப் பொருள் என்று அழைக்கப்படு கிறது. இது பொட்டாசிய்ம் வெளி யேறுவதை அதிகரிக்கிறது. சோடி

யம் குளோரைடைச் சேமித்து வைக்கிறது. aldosteronism : அல்டோஸ்

டெரோன் மிகைப்பு நோய்: ஆண்ணி ரகச் சுரப்பிப் புறப்பகுதியில் ஏற் படும் கட்டிகளினால் உண்டாகும் நிலை. இதில், மின்பகுப்பு நீர்ம்ப் பொருள் சமநிலையின்மை ஏற் பட்டு, முறை நரப்பிசிவு உண்டா கிறது. aleயdrin : அலுட்ரின் : ஐசோப் ரனலின் சல்ஃபேட் என்ற மருந் தின் வாணிகப் பெயர். alexia சொற்குருடு, படித்துப் புரி பும் உணர்வின்மை : பார்க்கும் சொற்களை உணர்ந்து வாசிக்க முடியாத மூளை நோய். கல்வியின் தொடக்க நிலையில் ஏற்படும் மூளை நைவுப்புண அல்லது புலனு ணர்வுப் பற்றாக் குறை காரண மாக இது ஏற்படும்.

alexin: ப்புரதம் (அலக்சின்): ః :: அழிக் கும் திறனுடைய புரதம்.

35

கச்சு ம | ற் று

alexipharmic :

மாற்றாக

மருந்து : நஞ்சுக்கு அளிக்கப்படும் மருந்து. alfentamil *_ agsd: Queirgudg : நோவுணர்ச்சி, அக்ற்றும் மருந்து. இது மார்ஃபின் என்ற அபின்சி சத்துப் பொருள் போன்றது.

algesia : மிகை வலியுணர்வு; அதி வலியுணர்வு: அளவுக்கு 盟 வலி யுணர்வு; அடிரிமிதமான நரம் புணர்ச்சிக் கோளாறு.

algesimeter : aleMaqarảaļuvre : வலியை உணரும் திறனளவைப் பதிவு செய்வதற்கான் ஒரு கருவி. algidty : சன்னி குளிர் : கடுமை யான காய்ச்சல், குறி ப் பாக முறைக் காய்ச்சல் (மலேரியா) நில்ை. இந்நிலையின்போது, குத் նմ வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும்.

alginates i கடற்பாசி

அல்ஜினேட்டுகள் : வழிப்பொருள்கள். இவற்றை உறுப்பெல்ன்லக்குட் பட்டுப் பயன்ப்டுத்தும் போது, இரததத்தை மூடிக்கொள்கின்றன். அல்ஜினேட்டுகள் கரைசலாகவும், செறிவுறுத்திய மென்வலையாக வும் கிடைக்கின்றன. alidine : அலிடின் : 'அனிலரிடின்' என்ற மருந்தின் வாணிகப்பெயர். alienation : thanopfla ; also வியல் முறையிலும், சமூகவியல் முறையிலும் மக்களிடமிருந்து மன முறிவு கொள்ளுதல். alimentary : உணவூட்டம் சார்ந்த: ஊட்ட உணவு ஊணேற்பு : alimentation : a-woot-Luboflá தல்: உணவு ஏற்றல் : இயற்கை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிற“உணவூட்ட மளித்துப் பேணுதல். alkali : காரப்பொருள் வன்காரம்: காரம் : சோடா, பொட்டாஷ், அம்மோனியா போன்ற கரையக்