பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


36 கூடிய, அரிமானத்தன்மையுடைய உப்பு மூலப்பொருள். இது அமிலத்தின் முனைப்பழித்து உப்புகளாக மாறுகிறது; கொழுப்புகளுடன் இணைந்து சவர்க்காரமாகிறது. காரக்கரைசல், சிவப்பு லிட்மசை நீலமாக மாற்றுகிறது.

alkaline : காரத்தன்மையுடைய : காரமான : 1. ஒரு காரப்பொரு ளின இயல்புகளைக் கொண்டிருத்தல்; 2. ஹைடிராக்சில் அயனி களை மிகுதியாகக் கொண்டிருத்தல். இரத்தத்தில் கார ஃபாஸ்பேட் இருக்குமானால், அது மஞ்சட் காமாலை, பல்வேறு எலும்பு நோய்கள் இருப்பதைக் குறிக்கும்.

alkalinuria: சிறுநீர்க்காரம் ; சிறுநீரில் காரக்கூறுகள் சிறுநீரில் காரத்தன்மை இருத்தல்,

alkaloid : ஆல்க்கலாய்ட் ; காரகம்: ஒரு காரப் பொருளை ஒத்திருக்கிற பொருள். தாவரங்களில் காணப்படும் கரிம மூலப்பொருள்களின் ஒரு பெருந் தொகுதியைக் குறிக் கிறது. இவை முக்கியமான உடலியல் வினைகளைப் புரிகின்றன. மார்ஃபின், கொய்னா , காஃபின், ஸ்டிரைக்கினின் ஆகியவை முக்கிய மான ஆலக்கலாய்டுகள்.

alkalosis : காரச்சார்பு நோய்; காரத்தேக்கம் காரமிகை : உடலில் காரப் பொருள் அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பதால் அமிலங்கள் குறைவாக இருப்பதால் உண்டாகும் நோய். காரப் பொருளை மிகுதியாக உட்கொள்ளுதல், அளவுக்கு மேல் வாந்தியும் பேதியும் ஏற்படுதல், அடக்கிய உணர்ச்சி திடீரென வெளிப்படுதல் போன்ற பல காரணங்களால் இது உண்டாகிறது. நரம்பிசிவு நோய் எனப்படும் நரம்பு - தசைக் கிளர்ச்சியும் இதனால் ஏற்படுகிறது.

alkaptonuria : அல்காப்டானூரியா , அல்காப்டன் சிறுநீர் : சிறு நீரில் அல்காப்டோன் எனப்படும் ஹோமேஜென்டிசிக் அமிலம் இருத்தல். இதனால்; ஃபெனிலா லைனின், டைரோசின் ஆகிய இரண்டும் ஒரு பகுதி மட்டுமே ஆக்சிகரணமாகின்றன. இதனால் வாழ்க்கையின் பிற்பகுதியில் மூட்டு வீக்கம் (மூட்டுவலி) உண்டாகலாம். இது தவிர இதனால் வேறு தீய விளைவுகள் ஏற்படுவதில்லை.

alkeran : அல்கெரான் : 'மெல் பாலன் என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

alkylating agents : ஆல்கைலேட்டிங் வினையூக்கிகள் கருமையத்திலுள்ள 'டிஎன்ஏ' (DNA)யுடன் அல்கேயில் தொகுதிகளைச் சேர்த்து டிஎன்ஏ -ஐப் பாதிப்பதன் மூலம் உயிரணுப் பகுப்பு நடவடிக்கையைச் சீர்குலைக்கும் பொருள்கள். இவற்றில் சில உக்கிரமான உயிரணு வளர்ச்சிக்கு எதிராகப் பயன்படுகின்றன.

allegron : அல்லெக்ரோன்: நார்ட்ரிப்டிலின்' என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

allelomorphs ; இணை இனக்கீற்று : மெண்டல் என்ற அறிவியல் அறிஞரின் கருத்துப்படி உயிர்களின் மரபுவழியில் மாற்றி மாற்றித்தொடரும் இரட்டைப் பண்புக் கூறுகளில் (இணை இனக்கீற்று) ஒன்று எடுத்துக்காட்டாக, இயல்பான நிறப்பார்வை அல்லது நிறக்குருடு. சில பொருள்களைச் சுவைக்கும் திறன் அல்லது சுவைக்க இயலாமை ஆகியவை மாறிமாறித் தோன்றக் கூடும். ஒரே இனக் கீற்று இடச்சூழலில் ஒரு மரபணுவின் மாற்று வடிவங்கள் இருப்பால் இது தோன்றுகிறது.

allergen : ஒவ்வாமை ஊக்கி : ஒரு நாய்த்தடைக் காப்புத்திறனுக்கு மாறுபட்ட நிலையை அல்லது