பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அறிகுறியை உண்டாக்கக் கூடிய உயிர்த் தற்காப்புப் பொருள்.

alerey : ஒவ்வாமை உடலில் அயற்பொருள் நுழைவின் விளை வாக வீக்கம், இழைம அழிவு போன்ற எதிர் விளைவுகள் ஏற் படுதல் சில மருந்துகளுக்கான் எதிர் விளைவுகள், தூசியினால் ஏற்படும் வேனிற்கால்ச சளிக் காய்சசல், பூச்சிகடி எதிர் விளைவு கள், காஞ்சொறித் தடிப்புகள், மூச்சுத்தட்ையுடன் கூடிய இருமல்

(ஆஸ்துமா) போன்றவ்ை சில ஒவ்வாமை நோய்கள். allocheiria : , souébu to flu as: ணர்வு : ::::

உணர்வு இயல்புக்கு மீறியதாக இருத்தல். இதனால் நோயாளியின் உடலில் அளவு கடந்த தொடு லுணர்வுத் தூண்டுதல் ஏற்படு கிறது. allograft : உறுப்பு மாற்று அறு வை மருத்துவம்; ஓரினத் திசு ஒட்டு: ஒருவரிடமிருந்து ஒரே வகை உறுப்பு மாற்று உயிர்த் தறகாப் புப் பொருளகளைக் கொண்டிராத இன்னொருவருக்கு ஒர் உறுப் பினை அல்லது திசுவினை மாற்றிப் பொருத்தும் அறுவை மருத்துவம், allopath (allopathist): "எதிர் முறை மருத்துவர் allopathic : 'எதிர்முறை மருத்து வம் சார்ந்த : நோய்க குறிகளுக்கு எதிர்ப்பண்புகள் ஊட்டுவதன் மூலம் நோயைக் குணப்படுததும் மருத்துவ முறையைச் சார்ந்த, allopathy : "எதிர்முறை மருத்து வம் : நோய்க் கூறுகளுக்கு எதிர்க் கூறுகளை ஊடடுவதன் மூலம் நோய் தீர்ககும் மருத்துவ முறை. allopurinol : Esößsomų form dò : கரையாத சிறுநீர் (யூரிக்) அமிலத்தி லிருந்து படிகப்படிவுகள் ஏற்படு பன்தத் தடுக்கும் ஒரு பொருள்

ვ7

இது கீ ல் வா த (சந்துவாதம் அலலது ஊளைச்சதை நோய்) நோயில் கீல்வாத நீ ைர க் (டோஃபஸ்) குறைக்கிறது. கீல் வாதம் அடிக்கடி வருவதைக் கணிசமாகக்குறைப்பதுடன்,அதன் கடுமையினையும் குறைக்கிறது. தோல் பகுதியில் வேணற்கட்டி உண்டாக்குகிறது.

aloes கற்றாழை இலைச்சாறு : சோற்றுக் கற்றாழை என னு ம் வெப்பமண்டலத்தாவரத்திலிருந்து பறித்த இலைகளிலிருந்து எடுக்கப் படும் வற்றிய சாறு. கடும் கசப்புச் சுவையுடையது. ஆற்றல் வாய்ந்த பேதி மருந்து alopecia : தலை வழுக்கை; வழுக் கை; மயிர்க்கொட்டு; சொட்ட்ை : தலை வழுக்கை பிறவியிலேயே ஏற்படக கூடும். உரிய காலத்திற்கு முன்னர் ஏற்படும் அல்லது முது மை காரணமாக ஏற்படும் வழுக கை பெரும்பாலும் தற்காலிக மானது. இதற்கு இன்னும் கார ணம் அறியப் படவில்லை. எனி னும், அதிர்ச்சியும் கவலையும வழுக்கை ஏற்படத் துாண்டும் ப்ொதுவான காரணிகள் என்பன. alophen : அ ேல | ஃ .ெ ப ன் : "ஃபினோல்ஃப்தலீன' என்ற மருந தின வாணிகப் பெயர் aloxiprin : அலோக்சிப்ரின் : அலு மினியம் ஆஸ்பிரின மருந்தின் ஒரு கூட்டுப் பொருள். இது ஆஸ் பிரினைவிடக் குறைந்த அளவில் குடல் எரிச்சல் உண்டாக்குகிறது. சிறுகுடலில் உடைந்து ஆஸ் பிரினை வெளியேற்றுகிறது alpha-chymotrypsin : & al...umகைமோட்ரிப்சின் : கண அறுவை மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கன்னியச் செரிமானப் பொருள் (என்சைம) இது, பொதியுறைத் தசை நார் களைக் கரைதது, கண ணின் பாவை வழியாகக் காயத்