பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/56

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


38

嚮 ப வரி க்கு வில் ைல ைய (லென்ஸ்) வெளியே எடுப்பதற்கு இதனை வாய்

இது உதவுகிறது.

வீக்கம்

வழி உட்கொள்ளும்போது ஏற்படாமல் தடுக்கிறது. alphafeto protein : el so: un:பெட்டோ-புரதம் முதிர் கரு இயல்பு திரிந்து இருக்கும் நேர்வ் களில் தாயின் நிணநீரிலும், கரு வை அடுத்துச் சுற்றியுள்ள சவ்வுப் படலத்தின் நீர்மத்திலும் இருக்கும் பொருள். alpha-toco-pheros : João.umடோக்கோ-ஃபெரோல : "வைட்ட மின் E என்ற ஊட்டச்சத்தின மருத்துவப் பெயர். alprenolol ஆல்பிரனோலால் : அண்ணிரகச் சுரப்பியிலிருந்து இயக்குநீர் சுரப்பதைத் தடுக்கும் மருந்து இடது மார்பு வேதன்ன தரும் இதய நோயில், நெஞ்சுப் ப்ையின் இயக்கததைக் குறைக் கிறது. இதயத் துடிப்பு வேக்வீதத் தையும், நெஞ்சுப்பை இயக்குநீர் சுரக்கும் அள்வையும், தமனி அழுத்தத்தையும் குறைக்கிறது. alrine : வயிறு சார்ந்த, alternative medicine : tom spp. மருத்துவம் : அலகுமுனை மருத துவம் (அக்குபங்க்சா), உயிரியல் பின்னூட்டு, வர்ம மருத்துவம், இனமுறை மருத்துவம் (ஓமியோ ப்தி), தன்சத் தளர்ப்பீடு யோகம் போன்ற மாற்று மருத்துவ முறை Ꮬ☾Ꭵ , alum : படிக்காரம் பொட்டாசி யம் அல்லது அம்மோனிய அலு மினிய சல்ஃபேட்டு இதன் இறுகச் செய்யும் தன்மை காரணமாக,

வாய்கொப்புளிக்கும் திரவமாக வும (1%), நச்சுப் பொருளை வெளியேறற பீற்று குழலின்

தாரையாகவும் (0.5%) பயனபடு கிறது.

aluminium hydroxide: golbaf, யம் ஹைட்ராக்சைடு : வயிறறுப்

புளிப்பகற்றும் மருந்து புளிப்பு மாற்று மருந்து, பு எளி ப் புத் தன்மைக்கு எதிரீடானது. இரைப பைப்புண்ணைக் குணப்படுத்துவ தற்குப பயன்படுத்தும்போது நீணட நாட்கள் வினைபுரிகிறது. இது பெரும்பாலும் மென்ன்ம யான_பாலேடு அல்லது கூழ் வடி வில் இருக்கும்.

aluminium paste : sisustafluh களிம்பு அலுமினியத்துள், துத்த நாக ஆக்சைடு, திரவக் கன்மெழுகு (பாரஃபின்) ஆகியவை கலந்த்

ஒரு களிம்பு. இது தோல் காப்பு மருந்தாகப் பயனபடுத்தப்படு கிறது தனை 'பால்ட்டிமோர்

களிம்பு’ என்றும் கூறுவர். alupent : அலுப்பென்ட் : ஆர்சிப் ரனலின சல்ஃபேட்' என்ற மருந் தின் வாணிகப் பெயர்,

alveolar capillary block syndrome_ துரையீரல் கணணல்றத் தந்துகி அடையபு நோய் நோய்க் காரணம் கண்டறியப்படாத ஒா அரிய நோய். இதில் நுரையீர்ல் கணணறை உயிரணுக்கள பருத்து விடுவதன் காரணமாக ஆக்சிஜன் பரவுதல நடைபெறாமல் மூச் சடைப்பு,_தோல் நீலநிறமாத்ல், வலது இதயம் செயலிழத்தல் போனற கோளாறுகள் உணடா கின்றன

alveolitis : நுரையீரல் கண்ணறை விக்கம் நுரையீரல் கண்ணறை களில் வீக்கம் ஏற்படுதல். பூந்தாது (மகரந்தம்) போன்ற ஒா அயற பொருளைச் சுவாசிபபதால் இது உண்டாகிறது. இதனை 'அயற பொருள் ஒவ்வாமை நுரையீரல் கணண்றை வீக்கம்' என்பர்.

alveolus : மூச்சுச் சிற்றறை, கண் ணறை (1) நுரையீரலிலுள்ள காறறுக் கணணறைகள் (2) பல லுககு ஆதரவாகவுள்ள ப ல் பொருந்து குழி.