பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


alzheimer's disease : soonguni நோய் : மூளைத் தளர்ச்சியினால் அறிவு குழம்பி ஏற்படும் பைத் தியம்,

amalgam: உலோகப் பூச்சு இரசக் கலவை (இரசக்கட்டு), மாழைப் பூச்சு : பாதரசமும் ஏதேனும் மற் றொரு உலோகமும் சேர்ந்த கல வை. "பல் இரசக் கலவை' என் பது, பல் குழியை நிரப்புவதற்குப் பயன்படும் ஒர் இரசக் கலவை. இதில் பாதரசம், வெள்ளி, வெள் ளியம் (டின்) கலந்துள்ளன.

amantadine : suddiru-Lmış.sir : நோய்க்கிருமி எதிர்பபு மருந்து. இது நோய்க் கிருமியால் உண்ட்ா கும ஹாங்காங் சளிக்காய்ச்சல் (இன்ஃபுளுவெண்சா), சுவாசக் காளாறுகள் போன்றவற்றில் நோயின் காலநீட்சியைக் குறைக் கிறது.

பார்க்கின்சன் நோயில் நடுக்கத் தையும், விறைப்பையும் குறைப் பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

amastia : மார்பகமின்மை; மூலை யின்மை : பிறவியிலேயே மார்ப கங்கள (முலை) இல்லாதிருத்தல். amaurosis : குருட்டுத் தன்மை; பார்வையின்மை, ஒளியின்மை: பார் வை நரம்புக் க்ோளாறு காரண மாக உண்டாகும் ஒரளவு அல்லது முழுமையான குருட்டுத் தனமை.

amaurotic குருட்டுத் தன்மை புடையர் : கண்ணின் புறவுறுப்புச் சரியாக இருந்தும் அல்லது கண னின் புறத தோற்றததினால் மா று த ல் தோன்றாதிருந்தும் முழுக்குருடாக இருக்கிற

ambidexterity : _9GúGum dò @G கைத் திறன் : இருகைகளையும் ஒரே விதமாகத் தறம்படப் பயன படுத்தும் திறன்.

39

ambidextrous : 905ùGundo 然 கைப் பழக்கம்: ே 等帕

திறன் : இருகைக்ளையும் ஒரே வகையாகத் திறம்படப் பயன் படுத்தக் கூடிய,

ambilhar : அம்பில்கார் : நிரிடா சோல்" என்ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

ambivalence : 6)(5ímanůĝuršG: விருப்பும் வெறுப்பும் ஒருவரிடம் ஒரே சமயத்தி எதிர் மாறான இரு முக உணர்ச்சிப் போக்கு இருத்தல். எடுத்துக்காட்டு: அன்பு, பகைமை.

amblyopia : unirsmaí io è s ú; மங்கு பார்வை : குருட்டுத்தன்மை யின் அளவுக்குப் பார்வை மந்த மாக இருத்தல். இதனை 'புகை பிடிப்ப்ோர் குருடு எ ன் று ம் கூறுவர், ambulance : Gmmunafi as # 9 (ஆம்புலன்ஸ்) : நோயாளிகளை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல் வதற்கான ஊர்தி. இயங்கு மருந்த கம். இயங்கு மருத்தகமாக இருக் கிற ஊர்தி,

ambulatory : asli: ung;:gsuh : நோயாளிகள் 醬 டங் களுக்கு நோயாளி ஊர் தி யில் சென்று. நே யாளி களு க்கு ச் சிகிச்சையளித்து அவர்களின் முன் னேற்றம் `ಹ್ಲಿ மருத்துவ மனை யின் புறநோயாளர் துறைகளுக் குத் தெரிவித்தல். amelia : a- piùųå றைபாடு: பிறவி ஊமை; நீங்கே யிலேயே உறுப்பு அல்லது உறுப்பு கள் இல்லாதிருத்தல். கைகளும், கால்களும் இல்லாதிருந்தால் அது "முழு உறுப்புக் குறைபாடு' எனப் படும். amelioration : Gwrtiné as(\alpi, குறைப்பு: நோய்த் தணிவு : நோய்க் குறிகளின கடுமையைக் குறைத்தல்.