பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/59

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தும் வினையைப் புரிகிறது. இது பிளாஸ்மினோஜன் வினையூக்கி களின் செயலைத் தடைசெய்கிறது.

amimocrine : sjuRGørráanuęr: அக்கிஃப்ளேவின் போன்ற, கறைப் படுததாத ஒரு நோய் நுண்ம (கிருமி) ஒழிப்புப் பொருள்.

aminoglutethimide : sificar தளுட்டித்திமிட் இயக்குநீரை (ஹார்மோன் ) சார்ந்த புற்று

நோய்களில் அண்ணிரகச் சுரப்பி யிலிருந்து ஊறும் இயக்குநீரை

நிறுத்துவதற்குப் பயன்படுததப் படும் ஒரு மருந்து. aminophylline : -PußGenr:.snu

லின் : எத்திலின் டயாமின் கலந்த தியோஃபைலின். இது தியோஃபை லினிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு வழிப்பொருள்; கரையக் கூடியது. ஈன்ள நோய் (ஆஸ்த்துமா) குருதி யின் அட்ர்த்தி மிகுதியினால் ஏற் படும் மாரடைப்பு, நெஞ்சுப்பை இழைம அழற்சி ஆகிய நோய்

களைக் குணப்படுத்தப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. aminoplex : -sıßGenrůsrš div :

நரம்பு வழி உட்செலுத்துவதற்கு உகந்த ஒரு செயற்கைத் தயாரிப்பு மருந்துப் பாருள், சாதாரண மாகப் புரதமாக உட்செலுத்தப் படும் கரிம அமிலங்களை (அமி னோ அமிலங்கள்) இது கொண்டி ருக்கிறது இது காயங்களைக் கழு விக் குணப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. amino-salicylic acid : sußGwimசாலிசிலிக் அமிலம் : காசநோயை (எலும்புருக்கி நோய்-டி.பி. குணப் படுததுவதற்கு வாய்வழி கொடுக் கப்படும் ஒரு பாக்டீரியா எதிர்ப்பு மருந்து.

aminosol : அமினோசோல் : கரிம அமிலங்களின் (அமினோ அமிலங் &qT கரைசல். இது குளுக்

8 ஃபிரக்டே 屬 ; ஆல்ககால் ஆ கி ய அடங்கிய

4 I

தயாரிப்புகளாகக் கிடைக்கிறது.

இதனை வாய்வழியாகள்ே, நரம்பு வழியாகவோ செலுத்த லாம்.

amitosis : உயிரணுப் பகுப்பு உயி ரணுப் பிளவு : ஒர் உயிர்ணு, நேர டிப் பிளப்பு மூலம் பகுதிகளாகப் பிரிவுறுதல்.

amitriptyline : அமிட்ரிப்டிலின் : முச்சுழ்றசியுடைய வலி தணிப்பு மருந்து. இது இமிப்ராமின்' மருந்தினைப் போன்றது. இதில் ஒருவதை நோவாற்றும் விளைவு உண்டு.இது குழப்பத்துடன் கூடிய மனத் தளர்ச்சியின்போது மிகவும் பயன்படுகிறது.

ஒmmonia : கவச்சார ஆவி (அம் மோனியா); நைட்ரஜனும் ஹைட் ாஜனும் இணைந்து இயற்கை யாகக் கிடைக்கும் ஒரு கூட்டுப் பொருள், மனிதர்கள்ட்ம் நவச் சார வளர்சிதை மாற்றத்தில் உள ளார்ந்து ஏற்படும் பல்வேறு பிழைபாடுகள் காரணமாக மன் வளர்ச்சிக் குறைபாடு, நரம்புக் கோளாறுகள், வாத ச ன் னி போன்ற திடீர் நோய்ப் பீடிப்பு கள் உண்டாகின்றன. நவச்சார ஆவிக்கரைசல் நிறமற்ற திரவம்: காரநெடியுடையது; இது சிறுநீர்ச் சோதனையில் ப்யன்படுத்தப்படு கிறது.

ammonium bicarbonate ; oth மோனியம் பைக்கார்பனேட் : இரு மல் மருந்துகளில் கபத்தை வெளிக் கொணரும் மருந்தாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. அ ரி தாக வயிற்று மந்த நோயாளிகளுக்கு வயிற்று உப்புசம் அகற்றுகிற் மருந்தாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

ammonium , chloride : Địử மோனியம் குளோரைடு : சிறுநீர்க் கோளாறுகளில் சிறுநீரில் அமிலத் தன்மையை அதிகரிப்பதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. அரிதாக