பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/60

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


42

கபம் வெளிக்கொணரும் மருந் தாகவும் பயன்படுகிறது.

amnesia மறதி நோய் (நினை விழப்பு); மறதி : மனத் தளர்ச்சியி னால் ஏற்படும் மனநோய் நிலை இசிவு நோயின்போது அதிர்ச்சிக் குப் பின்பு_நினைவாற்றல் முழு வதுமாக இழந்து விடுதல். ஒரு விபத்திற்குப் பிறகு அண்ண்ம் நிகழ்ச்சிகள மறந்து போகுமா னால் அது 'முன்னோக்கிய மறதி' எனப்படும்; கடந்தகால நிகழ்ச்சிகள் மறந்து போகுமா

னால் அ து 'பின்னோக்கிய மறதி' எனபபடும் amniocentesis : sGš seùaļš

துளைபயுச் சோதனை அடிவயிற றுச் சவ்வின் வழியாகக் கருவை ஆடுத்துச் சுற்றியுள்ள சவ்வுக்குழி யினைத் துளைத்தல், குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னர் இனக்கீற்றுக் கோளாறுகள், வளர்சிதை மாற் றப் பிழைபாடுகள், முதிர்கருக் குருதி நோய்கள் உள்ளனல்ா என்று கண்டுபிடிக்கும் சோதனைக் காகத் திரவ மாதிரியை எடுப்பதற் காக இவ்வாறு செய்யப்படுகிறது

ammiography , 805 86ijayúsou ஊடுகதிர்ப்படம், பனிக்குட வரைவி. கருவை அடுத்துச் சுற்றியுள்ள சல் வுப் பையினுள் ஒளி ஊடுருவாத ஊடு பொருளை ஊசி மூலம செலுத்தியபின், அந்தச் சல்வுப் பையினை ஊடுகதிா (எக்ஸ்-ரே) ஒளிப்படம் எடுத்தல. இதில் கொப்பூழ்க் கொடியும், நீசசுக் கொடியும் பதிவாகும் amnion : கருச்சவ்வுப்பை பணிக குட உறை : குழந்தை பிறபபதற்கு முன கருவை அடுத்துச் சுற்றி யுள்ள சவ்வுப்பை இதில் முதிர் கருவும, கருப்பைத திரவமும் இருக்கும். இது கொப்பூழ்க கொடி ய்ைப் போர்த்தியிருக்கும்; இது முதிர்_கருவுடன் கொப்பூழ்க் குழி யில இணைக்கப்படடிருக்கும.

amnionitis : கருச்சவ்வுப்பை விக் கம் பணிக்குட அழற்சி amnioscopy: கருகோக்குக் கருவி; பனிக்குட கோக்கி : அடிவயிற்றுச் சுவரின வழியாகச் செலுத்திக் கருவையும், சுருப்பைத் திரவத்தை யும் பார்ப்பதற்கு உதவும் ஒரு கருவி. கருப்பைத் திரவம் த்ெளி வாகவும், நிறமின்றியும் இருந்தால் அது இயல்பான நிலையாகும். திரவம் மஞ்சளாக அல்லது பச்சை யாக இருந்தால், அதில் அபினிக் அமிலம் கலந்கிருப்பதைக் குறிக் கும். இது கருவில நோய் கணடி ருப்பதைக் காட்டுவதாகும். amniotic cavity; agássia's குழி குழந்தை பிறப்பத்ற்குமுன் கருவை அடுத்துச் சுற்றியுள்ள சல்

வுககும், தொடக்க நிலையிலுள்ள (முதிராத) கருமுளைக்குமிடை யில் உள்ள திரவம் நிரம்பிய குழிவு.

amniotic fluid : *@tianuš ow வம்; பனிககுட பாய்மம் : குழந்தை கருப்பையில இருக்கும் காலம் முழுவதும், கருப்பைச் சவ்வும். முதிாகரு உற்பத்தி செய்யும் ஒரு திரவம். இது முதிர்கருவுக்குப் போர்வைபோல் இருந்து பர்து காப்பளிக்கிறது இந்தத் திரவம். தீவிரமாக வேதியியல் பரிமாற்றங் கள் நடைபெறும் ஒரு ஊடு பொரு ளாகும் இதனைக் கருச்சவ்வுக குழியைச் சுறறியுள்ள உயிரணுக் கள சுரந்து, மீண்டும் ஈர்த்துக் கொள்கினறன.

amniotomy : sGúsnu ólstralg15 தல முதிர்கருச் சவ்வுகளைச செயற்கை முறையில் பிளவுறுதது தல பிள்ளைப் பேற்று வலியை விரைவு படுத்துவதற்காக இவ் வாறு செய்யப்படுகிறது.

amoeba : அமீபா (ஓரணுவுயிர்), நெகிழி : ஒரே அணுவுடன் உயிர் வாழும உயிரினம; வயிற்றுடலி.