பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/61

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இதில், ஒரே அணுவே, உணவு LG ఉల్టా கழிவுப் ப்ாருளை வெளி யேற்றுதல், சுவா சித்தல், இடம் பெ யர்தல் ஆ கி பு அனைத்துப் பணி களையும் செய் கிறது. இது தன் னைத்தானே பிள அமீபா ஒானுயிர் வுபடுத்திகொண்டு இனப்பெருக்கம் செய்கிறது. இதில் ஒரு வகையான 'என் டாமீபா" என்ற நுண்ணுயிர் மனிதரிடம் வயிற்று அண்ள்ச்சல் (சீதபேதி) உண்டாக்குகிறது. amoebiasis : siður s-apaļ; பெருங்குடல் சீழ்ப் புண் : பெருங் குடலில் ஒரணுவுயிர் என்டாe ப்ாக்கள் ஏர்ாளமாக மொய்த் திருத்தல். இதனால் சளித்தாக்கு தல் ஏற்பட்டுச் சீழ்ப்புண் (அல்சர்) உண்ட்ாகிறது. இது ழைமச் சளிச்சவ்விலும், இரத்தததிலும் சீழ் உண்டாகி வயிற்று அளைச் சல் (சீதபேதி) ஏற்படுகிறது. குருதிநாள இரத்தலோட்டத்தில் அமீபா நுழையுமானால் கல்லீரல் சீழ்க்கட்டு உண்டாகிறது. மலத் தில் உள்ள அமீபாவைக் கொண்டு இந் நோய் கண்டுபிடிக்கப்படு கிறது. amioebiform; aléaigu-est asiņai முள்ள amoebicide : ssúður Qsmádeði :

அமீபாவைக் கொல்லும் ஒரு மருந்து.

amoeboid , slúður Gum sirp : ஓரணுவுயிராகிய அ. மீ ப ா ைவ

(வயிற்றுடலி) வடிவிலும் அசை விலும் ஒத்திருக்கிற உயிர். எடுத் துக்காட்டு: இரத்த வெள்ளை அணுக்கள்.

amoeboma : அம்போமா அமீபா கட்டி நெகிழிக் கட்டி : இபருங் குடல் வாயில் அல்லது பெருங்

43

டல் குதவாயில் ஏற்படும் கட்டி, ੇ என்டாமீபாக்களினால் உண் ட்ாகிறது. தசைநார் வீக்கம் ஏற் பட்டு கடலில் அடைப்பு ஏற்படு கிறது. amoxil : அமோக்சில் : "அமோக் சிலின்' என்ற மருந்தின் வாணி கப் பெயர். amoxycillin : oGuarà Rists}dr : 燃 ஒரு நோய் எதிர்ப்புப் பாருள். இது காற்றுக் குழாய்ச் சுரப்புகளில் ஆம்பிசிலினைவிட எளிதாக ஊடுருவி, மூச்சடைப்பு நோய்களைக் குண்ப்படுத்துகிறது. ampiclox : ஆம்பிக்ளாக்ஸ் : ஆம் பிசிலின், கிளாக்சாசிலின் ஆகிய இரண்டும் கலந்த கலவிையின் விாணிகப் பெயர். ampoule : மருந்துச் சிமிழ்: தோலி ள் செலுத்தப்ப்டும் ஊசிமருந் னையுடைய கண்ணாடிச் சிமிழ்.

ampulla : கு ழ ாய் க் கு டு ைவ | குடுவை ; உடலிலுள்ள குழாய் அல்லது பையின விரிந்த கடைப் பகுதி. amputatibn s • pjùu ßä&ib; அங்க வெட்டு, துண்டித்தல் உடம் பில் நோயுற்ற ஒர் உறுப்பினை அறுத்து, எடுத்து விடுதல். மார்பகத் துண்டிப்பு. amylase அமிலேஸ் : மாச்சத்துப் பொருள்களை சர் க் க. ரை யான மாற்ற்க்கூடிய ஒரு செரிமானப் பொருள் (என்சைம்). amyinitrite : அமில்நைட்ரைட்டு : ஆவியாகக் கூடியதாக வும். துரிதமாகச் செயற்படத்தக்க த்ாகவும் உள்ள குருதிநாள விரி வகற்சி மருந்து, இதயப் பாதிப்பி னால் ஏற்படும்தொண்டையடைப் பைக் குணப்படுத்தபயன்படுகிறது

amylobarbitona : -sıßGeorumit

பிட்டோன் நடுத்தரமான செறி வினை நீட்சி உடைய பார்பிட்டு

ரேட்' என்னும் தூக்க மருந்து.