பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


48

முடிந்ததும் அந்தக் குழாய் எடுக் கப்பட்டு அங்கே நேரான அழுத் தம் மூலம் 15-30 நிமிடம் வரை குருதிக் கசிவை நிறுததுவதற்காக அழுத்தப்படவேண்டும்.இந்தப் பரி சோதனை முடிந்த அன்றேகூட வீட்டுக்குச் சென்றுவிடலாம். இந் தப் பரிசோதனை செய்து கொள் வதற்கு முன்பு கடைப்பிடிக்க வேண்டிய மூனறு இன்றியமை யாத நிபந்தனைகள்: (1) பரி சோதனைக்கு முந்திய நாள் இரவுக்கு மேல் என்த்யும் சாப்பிட வோ குடிக்கவோ கூ டா து. (2) காலையில் பல் தேய்க்கலாம; வாய்கழுவலாம். ஆனால், தண் ணiர் உள்ளே செல்ல்ாமல பார்த் துக் கொளள வேண்டும், (3) பரி சோதனை முடிந்து உடனே வாக னங்களை ஒட்டக்கூடாது

அமெரிக்காவில் இந்தப் பரி சோதனையை'வடிகுழாய் இதய *(95.5 osmoog) (Cardiac Cathete -reization) stei Seia psm fr.

angiology : GG# MTsirsúlusò; உடற்குழாயியல்; குழலியல் : குருதி நாளங்கள், ஊனீா நாளங்கள் பற்றி ஆராயும் அறிவியல்.

angle of mandible , தாடைக கோணம் :

angioma குருதி காளக் கட்டி :

இரதத நாளங்களில் ஏற்படும் இரத்தக் கட்டு

கீழ்த்

angiooedema ' ®(5šl pr6irpjà :

இது ஒரு கடுமையான் காஞ்ச்ொறி நமைச்சல் நோய். ஒல்லாமையால முகம, கைகள் றப்புறுப்புகள் ஆகியவற்றின் தசைகள், வாய், தொண்டை ஆகியவறறின் சளிச் சவ்வுகளிலும் உண்டாகிறது.குரல் வளையில் ஏற்படும் அழற்சியி னால் மரணம்_நேரிடலாம் குரல் வளை அழற்சியினால் உடனடி யாக நாளங்களில ஊடுருவல் அதி

கரிக்கிறது. இதனால இரத்த

நாளங்களிலிருந்து ஊனிர் அண் டைத் திசுகளுக்குள் ஊடுருவிச் செல்கிறது. வீக்கமும் ஏற்படுகிறது.

angioplasty : SGślinnor 9-t-gu வை மருத்துவம்; குருதிக் குழாய்ச் சீரமைப்பு: குழல் அமைப்பு : இரத்த நாளங்களில் இழைம அறுவைச சிகிச்சை செய்தல்.

angiosarcomarsGślarstů புற்றுக் கட்டி குருதிக் குழாய்ப் புற்று குழல் சதைப் புற்று : இரத்த நாளங்களில் உணடாகும் உக்கிரத் தன்மை வாய்ந்த கட்டி. angiospasm :குருதிநாளு இசிப்புத் தசைச் சுருக்கம்:குழாய் இசிவு:குருதி நாளங்களில ஏற்படும கடுமை யான தசைச் சுரிப்பு நோய்.

anhidrosis : வியர்வைக் குறை நோய்; வியர்வையின்மை : வியர்வை போதிய அளவில் சுரக்காததால் உண்டாகும் நோய், anhidrotics : வியர்வைக் குறைப்பு மருநது வியர்வைத் தணிப்பிகள் : வியர்வை சுரப்பதைக் குறைக்கும் ஒருவகை மருநது anhydraemia : GG## #lveuš குறைநோய், வாளி இரத்தம்:குருதிக்

குறை , இரத்தததில திரவம் போதய அள்வு இலலாதிருத்தல். anhydrous · ßiflėšrsou) , Gremiiı;

வரண்ட நோய் நீரற்ற, நீரில்லா : உடலில் நீர் அடியோடு இல்லாது போதல்

anicteric : மஞ்சட் காமாலையின் மை, மஞ்சள் நிறமின்மை : மஞ்சட் காமாலைக் கோளாறு இல்லா திருத்தல. anileridine அனிலரிடின் அபினி போனற பண்புகள கொணட ஒரு செயற்கை மருந்து ansitine அன்சிலின் நிலக்கரியி லிருநது எடுககப்படும் எண்ணெய்ப் பசையுளள ஒரு கூட்டுப் பொருள்.