பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/67

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இது நோய் நுண்மத் தடைச்சாயம் நீங்ாரிக்கப் ப்யன்படுகிறது.

anitidia : விழித்திரைக் கோளறு: விழிச் சுருக்குத்த்ல்சயின்மை; திரை யின்மை க்ண்ண்ரில் விழித திரை இல்லாதிருத்தல் அல்லது குறை பாடுடையதாக 鑒 இது பெரும்பாலும் பிற்வியிலேயே ஏற் படும் கோளாறு.

anischuria : Agusti 9gšs stu: நீர் அடக்க இயலாமை; சிறுநீர் கட் பற்றிஒழுக்கு : சிறுநீரை அடக்க இய்லர் வண்ணம் கட்டற்ற முறை யில் ஒழுகிக் கொண்டிருப்பது. anisocoria: suaforá estos" ஒழுங்கற்ற கண்பார்வை: இருகண் மனிகளின் விட்டம் ஏற்றத்தாழ் வுடன் இருத்தல் anisocytosis : sudaftarš சிவப் பனுக்கள்; சமனிலா செல்லியம் :

ர்த்தச் சிவப்பணுக்கள் வடிவள

i"ஏற்றத்தாழ்வுடன் இருத்தல் anisomelia : சமனிலா உறுப்புகள்: உடல் உறுப்புகள் சம்ச்சீரான இனத்தில் இல்லாதிருத்தல். anisometropia : ssäi9errefié ீட் மாறுபாடு சமனிலா ஆர் :Tiக்கம். ஒத்த பார்வையின் இரு கண்க்ளின.ஒளிக கோட் டமும் மாறுபட்டிருத்தல். ankle clonus : solásnê goes; துடிப்பு:கனுக்கால் உதறல் :_உள். :வில் அழுத்தம் அதிகரிப் பதன் காரணம் பாதம் பின்புற மாக வளைகிறபோது பின.கால் தசைப் பகுதி விரைவாக மாறி மாறிச் சுருக்கமும் தளர்வுமாகத் துடித்தல் ankylurethria : Austi . ": குழாய் அடைப்பு: சிறுநீர் வடிகுழாய் குழ்க்கம் சிறுநீர் ஆகு: இடைப்பு அல்லது சிறுநீர் வடி குழாய் குறுகியிருப்பது.

5

49

ankyloblepharon : ssirowfisoun ஆ இ; இமை கண்ணி மைகளின் விளிம்புகள் இயற்கைக்கு மாறாக ஒட்டிக் கொண்டிருத்தல். ankylosis: மூட்டு விறைப்பு: நோய் காரணமாக ஒரு மூட்டு விறைத்து விடுதல். annular : மூட்டு இணைப்புத் தசை கார்: வள்ைய ட்ரு: ம்ோதிரம் பேர்ன்ற வளைய வடிவுடைய தசை நார். 'மணிக்கட்டு, கணுக் கால் மூட்டுகள உள்ளது போன்ற நீண்ட் எலும்புகளை இது பிணைக் கிறது. amodyne : கோயாற்றும் மருங் (அனோடைன்): ::::::: நீக்கி : வலிமை நீக்கும் ஒருவகை மருந்து. anogenital : குதம் பிறப்புறுப்பு மண்டலம் : குதம், பிறப்புறுப்பு மண்டலம் தொடர்பான.

anomaly : முறை திறம்பிய, நெறி விலகல் : இயல்பு நிலையிலிருந்து மாறுபட்ட் அல்லது வேறுபட்ட அல்லது இயல்பு திறம்பிய. anomia : பெயர் மறதி நோய் : பொருள்களின் அல்லது ஆட்களின் பெயர்களைக் கூறமுடியாத நிலை, anomie : தனிமையில் வாழ்பவர் : மற்றவர்களுடன் தெ - ர்.4 கொள்ள முடியாத நிலையில் மற்ற வர்களுடன் இணைந்து வாழ முடி யாத காரண்ததால் தனிமையில் வாழும் ஒரு நபர் anonychia: ககமின்மை : நகங்கள் இல்லாதிருத்தல். amoperimeal: e»gú-sí(5oinń \p* ட்லம் : குதம், விரைட பைக்கும் எருவாய்க்கும் இடைப்பகுதி ஆகி யன்வ தொடர்ப்ான மண்டலம். anopheles : uGeofiurš Qaro: முறைக் காய்ச்சல் கொசு. முறைக் காய்ச்சலை (மலேரியா) உண்டாக