பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/69

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


anteflexion : . 2- pl ü H முன் வளைத்தல்:முன்மடக்கம்: கருப்பை யின் நிலையிலிருந்து பொதுவாக முன்னோக்கி வள்ைந்திருக்கும் ஓர் உறுப்பு.

antemortem : udgør5#HS Gå திய இறக்குமுன், மரிக்குமுன்; மர ணேததிற்கு முற்பட்ட நிலை.

entenatal : பேறு காலத்திற்கு முற் பட்ட முன்பேற்று கருககாலம்: யேற்று முன் நிலை: பிள்ளைப் பேற்றுக்கு முந்திய நிலை.

antepar : ஆன்டிப்பார்: பைப்பர சீன் அடங்கிய நீர்மம் அல்லது மாத்திரை.

antepartum : 3půųšş (9d: மகப்பேற்றுக்கு முன்; பிறப்பு முன் நிலை : பெர்துவாக, நிறைமாத மகப்பேற்றுக்கு முந்திய 4 மாதங் கள். அதாவது, 6ஆம் மாதம் முதல் 9ஆம் மாதம் வரை.

anteversion : ep sir G on m & f & சாய்வு; முன் சாய்வு உடலின் ஒர் உறுப்பு அல்லது பகுதி_முன்னோக் இச் சாய்ந்தோ இட்ம்ப்ெயர்ந்தோ இருத்தல். anthelmintic : Gu-bųog stås மருந்து, புழுப்பலக் குடற்புழு மருந்து: குட்லிலுள்ள புழுக்களை iெளியேற்றுகிர் அல்லது ஒழிக் கிற ஒரு மருந்து. anthiphen : 455: uár; Quoč பிராம்ன் என்ற்ம்ருந்தின் வாணி கப் பெயர்.

anthracosis yaordud Gmmü: நுரையீரல் கரிப்படிவு, கரிம நோய் நிலக்கரித்துள் கலந்த காற்றுை உட்கொள்வதால் உண்டாகும் நுரையீரலில் கார்பன் சேர்ந்து Eண்டாகும் நோய்.

51

anthrax : கச்சுப்பரு : கால்நடை களுக்கு உண்டாகும் ஆபத்தான

நச்சுச் சீக்கட்டு நோய் இது ஒரு தொற்று நோய்.

இது கால் நடை க ளி ட மிரு ந் து ழ னித ரு க்கும் ಕೀ¤g தொற்றக் கூடும். anthropoid : , s:05siläu QQū பெலும்பு : இடுப்பு வளையம் பக் கத்துக்குப் பக்கம் குறுகிச் சுருங்கி யுள்ள இடுப்புக்கூடு, anthropology: மானுடவியல், மாங் த வி ய ல் : மனிதகுலத்தைப் பற்றி ஆராயும் துறை. இதில் பல பிரிவுகள் உண்டு, anthropometry usfls 2. Lodor வை: உடல் அளவி, மானிட நிலை அளவி : மனிதரின் உடல், அதன் உறுப்புகள் ஆகியவற்றின் அள வை ஒப்பீடு செய்வதறகாகவும், பாலினம், வயது. எடை, இனம் போன்றவற்றுக்கான உரும்ாதிரி களை வகுப்பதற்காகவும இந்த அளவை பயன்படுகிறது. antiadrenergic: avúųš gTsizu–d சமணமாக்கல் : பரிவு நரமபு மண் டலத்தின் நரம்பு இழைகளினால் உண்டாகும் தூண்டு விளைவு களைச் சமனப்படுததுதல் அல்லது குறைத்தல். antiallergic: 9silairanuo# 50útl: மாற்று வினைப்பகை ஒவ்வாமை ய்ைத் தடுததல்: குறைத்தல். antianabolic : புரதச் சேர்மம் தடுப்பு : உடல் புரதத்தின் கூட் டிணைவைத் தடுத்தல். antianaemic : குருதிப் போக்குத் தடுப்பு மருந்து சேகை எதிர்புபி: குருதிக் குழ்ாய்களிலிருந்து இரத் திம் வெளிப்படுவதைத் தடுக்கப் இயன்படும் மருந்து. எடுத்துக காட்டு:'வைட்டமின் K.