பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/71

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


antidfabetic: stiftgaļ tosššlaiúb; சர்க்கரை கோய் 醬醬 வடக்கி : நீரிழிவு நோய்க்கு எதி ரான மருத்துவச் சிகிச்சை முறை களை இது குறிக்கிறது, இயக்குநீர் கணையச் சுரப்பு நீர் (இன்சுலின்)

வாய்வழி மருந்துகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். ఆశీ

antidiphtheritic : Qã mainantஅழற்சித் தடுப்புச் கிச்சை :

தொண்டை அழற்சி நோயைத் (டிப்தீரியா) தடுப்பதற்கான சிகிச் சை முறைகள் தொற்று நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் இதில் அடங்கும். antidiuretic : Rpistää sistaļš தடுப்பு "溫醬 சிறுர்ேக் றைப்பி, கீர் பெருக்கடக்கி : சிறு ர் அளவுக்குமீறிக் கழிவதைத் தடுப்பதற்கான சிகிச்சை முறை.

antidote : மாற்று மருந்து; கச்சு றிப்பி, இ ச் சு"மு றி : நச்சுப் பாருளை முறிப்ப்தற்குக் கொடுக் கப்படும் மாற்று மருந்து. எடுத்துக் காட்டாக அமில ந் ஞ் சினை முறிக்க சோடியம் பைக் கார் பனேட் போன்ற காரப் பொருட் களைக் கொடுத்தல்.

anti-dysenteric : அனைச்சல் தடுப்பு மருந்து வ யி ற் ற ைள ச் சலைத தடுப்பதற்கான மருந்து.

a n tie m b ol i c. 505;& Gym படைப்புத் தடுப்பு மருந்து : பக்க வாதத்திற்குரிய நிலையில் குருதிக் குழாய்களில் குருதிக்கட்டி வழி படைப்பதைத் தடுக்கும் மருத்து. antiemetic : sumìgìä gQùu மருந்து வாக்தியடக்கி : குமட்ட லையும், வாந்தியையும் தடுக்கும் மருந்து. antienzyme . @uá&4# gael-ü பொருள்; இயக்கு ர்ே எதிர்ப்பி : ஒர் இயக்குநீர் (என்சைம) செயற்படு விதைத் தடுக்கும் பொருள். இது

53

சீரணமண்டலத்தில் இருந்தால், நோய்த்தடுப்பை எதிர்க்கிறது. antiepileptic : ai đã ủ tị G m ư ủ தடுப்பு மருந்து வலி ப்ப டக் கி மருந்து : காக்காய் வலிப்பு அடிக் கடி வருவதைக் குறைக்கும்மருத்து. antifebrile : ariii să i(9üîl மருந்து காங்க்சலடக்கி : காய்ச் சலைத் தடுக்கும் அல்லது குறைக் கும் மருந்து. antifebrin : mnišs à srstừůų ಶ್ಗ : காய்ச்சலைக் குணப்படுத் தக் கொடுக்கப்படும் அசிட்டானி லைடு என்ற மருந்து. இது அசிட் டிக் அமிலம், அனிலின் இரண்டும் கலந்து பெறப்படுகிறது.

antifibrinolytic :sarafi. Gasrarrga தடுப்பு மருந்து : கட்டியாக உறை யக் கூடிய ஊனிர் கசிவுக் கோளாறு களைத் தடுக்கக்கூடிய மருந்து.

antifungal : , smerneir 9 ĝůų மருந்து; காளான் விக்கிகள்: பூசணப் ப ைக : நோய்த்தன்மையுடைய காளான் (நாய்க்குடை) 临(骑以上 ஒழிக்கும் மருந்து.

antigen : காப்பு மூலம்; உடற்காப்பு

ஊக்கி; விளைவியம் : அயல் பொருளிலிருந்து உயிரினைக் காக் கும் தற்காப்புக்காக உண்டு

பண்ணும் பொருள்மூலம். antihaemophilic globulin(AHG) ப்பெருக்குத் தடுப்புப் புரதப் ';. அடங்கி யுள்ள் காரணி_Wil.இது நிணநீரில் உள்ளது; குருதி நின்நீரில்இல்லை.

குருதிப் பெருக்கில் குறைவாக இருக்கிறது.

antihaemorrhagic * @ 05 # ú போக்குத் தடைப் பொருள் , குருதித் குழாய்களிலிருந்து இரத் தம் வெளிப்படுவதைத் த டு க் கு ம் பொருள். இதனை வைட்டமின்-K

என்பர்.