பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


54

antihypertensive : a ui Svă;ă அழுத்த்த் தடைப்பொருள் மிகை பழுத்த்க் குறைப்பி, பே முத் த த் தன்னிப்பி : உய்ர்ந்த இரத்த அழுத தத்தைக் குறைக்கும் ஒரு பொருள். antiinfective : oಖ್ತಲ್ಲಣ್ಣೆ தடைப் பொருள் : நோய் தொறறுவதைத் தடுக்கும் மருந்து.இதனை வைட்ட மின் 'A' என்பர். antiinflammatory : effäsë 5@ů புப் பொருள் நீக்கி; அழற்சித்தடை: வீக்கததைக் குறைக்கிற அல்லது வீக்கம் ஏற்படாமல் தடுக்கிற பொருள். antileprotic : Q G

டுப்பு மருந்து; .ெ தா п т іш ႕ီဇ} 山嫔国总。 தொழுநோய் ஏற்படாமல் தடுக் கிற அல்லது தொழுநோயைக் குணப்படுத்துகிற ஒரு மிருநது. antilymphocyte serum (ALS) : நிணநீர் அணு எதிர்ப்பு ஊனீர்படிர்ேச் செல் எதிர்ச் சீரம் : நிணநீர்களின் செயல்களைத் தடுத்து அவற்றைக் கட்டியாக்குகிற நோய் எதிர்ப்புப் பொருள்களையுடைய ஊனீர். antimetabolite : as or is fla & மாற்றத் தடுப்புப் பொருள் : ஒர் உயிரணுவின கரு மையப் புரத்ங் களில் ஒருங்கிணைதது அதன் வளர்ச்சியைத் தடுப் ப த ற்கு த் தேவையான வேதியியல் பொருள் தளை ஒத்திருக்கும் ஒரு கூட்டுப்

ா ழு கோய் த்

பாருள். இது புற்று நோயச் சிகிச்சையில் பயன்படுத்தப்படு கிறது.

antimicrobial: glsinguisti sr#litů புப் பொருள நுண்ணுயிர்ப் பகை; கோய் நுண்மத் தடை : உயிர் நுண் மங்களுககு எதிராகச் செயற்படும் பொருள் antimigraine : 9jamp;# 5æso வலித் தடுப்பு மருந்து: கடுமையான ஒற்றைத் தலைவலியைத் தடுக்கும் மருத்து.

antimitotic i alŵygplasů (star வியக்கத் தடுப்பு மருந்து திசுப்பிளப் புத் தடை உயிரணு நுண்ணிழை யாக்ப் பிரிந்து இனப்பெருக்கம் செய்வதைத் தடுக்கும் மருந்து. புற்று நோயைக் குணப்படுத்து வதற்கான பல மருந்துகளை இது குறிக்கும். antimony and potassium tart rate கருநிமிளை மற்றும் பொட்டா சியம் ட்ார்ட்ரேட் : அஞ்சனக்கல் எனப்படும் கருநிமிளை (ஆன்டி மணி) பொட்ட்ாசியம் புளியகக் காடியின் உப்புச்சத்து அடங்கிய ஒருவகைப் பழைய மருந்து. இது இப்போது, வெப்பமண்டல நோய் களைக் குணபபடுதத முக்கிய மாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. antimutagen i susmas lo n b p š தடுப்புப் பொருள் : உயிரின வகை மாற்ற வினையைப் பயனற்றதாக் கும் ஒருபொருள். antimycotic : størrdir siglůųů பொருள்; காளான் எதிர்ப்பி : நோய் உண்டாக்கும ஒட்டுயிர்க்காளான் களை அழிக்கும் ஒரு மருந்து. antineoplastic: ugl s-óit ansiruo எதிர்ப்புப் பொருள் புதிய உயிர் ஊன்மங்களுககு எதிராகச் செயற் படும் ஒரு பொருள். antineuritic : Brúnų , Goriš தடுப்பு மருந்து நரம்பழற்சித் தடை: நரம்பு ந்ோயைத தடுக்கும மருந்து. இது குறிப்பாக வைட்டமின்-8 கலவையைக் குறிக்கும்

antioxidants: A & R a y wr எதிர்ப்புப் பொருள;)ஆக்சியேற்றி எதிர்ப்புப் பொருள்; உயிர்வளியேற்ற எதிர்ப்பிகள ஆக்சிகரண முன்ற் யைத் தாமதபபடுத்தும் ஒ ரு பொருள்.

antiparkinson (ISM) drugs : பார்க்கின்சன் நோய்த்தடை மருந்து: "ஃபினோத்தியாசின்’ போன்ற முக்கிய சமனப்படுத்தும் மருந்து