பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/73

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கள். இவை நரம்பு சார்ந்த அல் லது உளவியல் சார்ந்த நோய் களைக் குணப்படுத்தும் மருந்து களின் பக்கவிளைவுகளைத் தடுக் கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. antiparasitic . 9u Qu?ă 9!!lăuă பொருள் ஒட்டுண்ணி எதிரி : ஒட்டுண்ணிக்ளை அல்லது ஒட்டு பிர்களைத் தடுக்கிற அல்லது அழிக்கிற பொருள். antipellagra : Ggrad Qalışüų நோய்த் தடை மருந்து ஊட்டக் குறைவின்ால் ஏற்பட்டு, இறுதியில் மூளை க் கோளாறில் கொண்டு விடும் தோல் வெடிப்பு நோயைக் ணப்படுத்தும் மருந்து. வைட்ட 醬 蠶 நிக்கோட் டினிக் அமிலம் என்ற பகுதி இப் பணியைச் செய்கிறது.

antiperiodic : snoomik 57 Gmmiż தடுப்பு மருந்து : முறைக் காய்ச்சல் (மலேரியா) போன்ற காலாந்தரங் களில் திரும்பத் திரும்ப வருகிற நோய்களைத் தடுப்பதற்கான மருந்து. antiperistaisis : jāsnsở s Gås எதிர்மாற்று அலை; எதிரலைவியக் கம் குடல்லை எதிர்ப்பிகள் குடல் அசைவு மறிநிலை உணவு சாரம் எளிதில் செல்லுவதற்கிசைவான உணாவற்ற வட்டாகாரமான தன்னியக்கத் தசைச் சுருக்க அலை களின் இயல்பான இயக்கத்தை எதிர்மாறாக்குதல். antiprothrombin : G G # * கட்டுத் தடுப்பு : குருதி நாளங் களில் குருதி உறைவதைத் தடுத் தல். antipruritic : . Aflügš šQůų மருந்து, நமைச்சலடக்கி, அரிப்புக் குன்றிப்பி, கழைச்சுத்தடை தோலில் அரிப்பு ஏறபடுவதைக் குணப்படுத் தும் அல்லது தடுக்கும் மருந்து. antipurpura : Qsikfodů ன்னித் தடுப்பு மருந்து : ::

55

செந்நீலநிறப் புள்ளிகள் கொண்ட நோய் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் மருந்து. வைட்டமின் 'P' இந்தப் பணியைச் செய்கிறது. antipyretic : sničød குறைப் பரின் மருந்து சுரமடக்கி; காய்ச்ச டைக்கி: இர்த்தடை : குழந்தைக் கணை (ரிக்கட்ஸ்) நோயைத் தடுக்கும் மருந்து. வைட்டமின் D இப்பணியைச் செய்கிறது.

antiRhesus : a-sop aarås erstitů புக் கூறு : குருதியில் உற்ைமம் ஊ க் குங் கூறு செலுத்தப்படும் போது எதிர்ச் செயல் க்ர்ட்டுகிற (Rh-positive) குழந்தை பெறுகிற பெண்களுக்குப் பிந்திய மகப்பேற் றின்போது கருமூலத்தாள் சவ்வில் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுப்பதற் காக, குருதியில் உறைமம் ஊக்குங் கூறு செலுத்தப்படும்போதுஎதிர்ச் Qguá smı il-m's (Rh-negative) கூறு அளிக்கப்படுதல். حیحیی "

antirheumatic: stdsurs# SQůų மருந்து: ఙ్ఞ தடை. வா மடக்கி; முடக்கு கோய் தடுப்பி; முடக்கு கோய் க்ேகி : கீல்வாதத் தைத் தடுக்கக் கூடிய அல்லது குறைக்கக் கூடிய மருந்து. antiscorbutic i சொறிநோய்த் தடுப்பு மருந்து முக்கு வறட்சி நோய் நீக்கி; கசிாோய்த் தடை : ஊட்டச் சத்துக் குறைவினால் ஏற்படும் சொறி, கர்ப்பான, பல் எகிர் வீக்க நோயைத் (ஸ்கர்வி) தடுக்கிற அல் லது குணப்படுத்துகிற மருந்து. வைட்ட்மின்-C இநதப் பணியைச் செய்கிறது. antisecretory s svůųš 5@ůų மருந்து; சுரப்புத் தடை சுரப்புக் குறைப்பி : ஊனீர் சுரப்பதைத தடுக்கும் மருந்து. antisepsis : நுண்மத்தடை சீழ்த் தடை சீழ் தடுப்பி : நோய் நுண் மங்கள் வளர்ச்சியடைந்து திசுக் களை அழித்துவிடாமல் தடுத்தல்.