பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


56

லிஸ்டர் பிரபு 1880இல் அறுவைச் சிகிச்சையில் கார்ப்ாலிக் அமி லத்தை முதன் முதலாக இதற்குப் பயன்படுத்தினார். antiseptics: கோய் நுண்மத் தடை மருந்துகள் சீழ் எதிர்ப்பி, கச்சு நீக்கி 帕譬新 ಕ್ಲಿಕ್ಹ : நோய்களை உண்டாக்கும் நுண்ணுயிர்களை அழிக்கிற அல்லது அவற்றின வள்ர்ச்சியைத் தடுக்கிற வேதி யியல் பொருள்கள். இவை உயி ருள்ள திசுக்க்ளில் பயன்படுத்தப் படுகிறது. antiserum : நோய் எதிர்ப்பு ஊனீர், எதிர்ச் சீரம் ஒருவிலங்கின் இரத தததிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருள். இது த ைவ ய | ன காப்பு மூலத்தின் மூலம் நோய்த் தடைக்காப்பு செய்யப்பட்டிருக் கும். இதில் பெருமளவில் நோய் எதிர்ப்புப் பொருளகள அடங்கி யிருக்கும். antisialagogue : 2-t&gsti 5@ůųů பொருள் எச்சில் சுரப்பு ஒடுக்கி : வாயில் அளவுக்குமிஞ்சி எச்சில ஊறுவதைத் தடுக்கும் பொருள். antisocial : மனநலக் கேடு : சமு தாயத்தை வெறுக்கிற மனநிலை. ஒரு சமுதாயத்தின் அதன் உறுப் பினர்கள் விதிக்கும் கடமைப் பொறுப்புகளையும், கட்டுப்பாடு களையும் ஏற்றுக் .ெ கா ள் ள மறுக்கும் மனநிலை antispasmodic : 580&# &flúuã தடுப்பு முறை, இசிவகற்றி : தசை பில் க்ரிப்புக் கோளாறுகளினால் ஏற்படும் வலியைக் குணப்படுத்தப் பயன்படுததப்படும் முறை. antisterilitys uns00) ßè& tb05ñg!; மலடு நீக்கி , இனப்பெருக்கத் தகுதியின்மையை நீக்குவதற்கான மருந்து வைட்டமின் E இபப ய்ைச் செய்கிறது. antisyphilitic. Guba, úlir 50)út. முறை மேகப் புண் ஒழிப்பு: மேகப்

புண் தடை : மேகப்புண் (கிரந்தி) என்ற மேக நோயைத் தடுப்பதற் கான சிகிச்சை முறை. antithrombin : lyrhúsi sant-; குருதியுறைவுத்_தடுப்புப் பொருள் : இரத்தத்தில் இயற்கையாக இருக் கும் குருதியுறைவுத் தடுப்புப் பொருள். எடுத்துக்காட்டு : ஹெப் பாரின்.

antithrombotic : &G#ả sử G# தடுப்பு மருத்துவமுறை; படிடி உறை வெதிர்ப்பு: குருதி நாளங்களில் குருதிக்கட்டு ஏற்படாமல் தடுப் பதற்கான அல்லது அதனைக் குணப்படுத்துவதற்கான சிகிச்சை முறை. antithymocyte globulin (ATG): கணையச் சுரப்பி நோய்த் தடுப்புத் தசைப்புரதம்: கழுத்துக கணையச் சுரப்பி நீரை காப்பு மூலங்களுடன் பிணைக்கும் நோய்த் தடுப்புத் தசைப் புரதம்.

antithyroid : Gasu-uš s růıstá குறைப்பு மருந்து:தைராய்டு எதிர்ப்பி: கழுததிலுளள நாளமற்ற சுரபபி யான கேடயச் சுரப்பியின் (தை ராய்டு) நடவடிக்கையைக் குறைக கப் பயன்படும் ஒரு மருந்து.

antitoxin : , fötjö& sT $l it ú u ü பொருள்; எதிர் கச்சு நச்செதிர்ப்பி; நச்சு முறியம் : ஒரு நஞ்சினை முறிப்பதற்காகக் கொடுக்கப்படும் ஒரு நோய எதிர்ப்புப் பொருள்.

செவிக்கரடு : புறச்

antìtragus :

எதிர்ப்

செவியின நுழைவாய் புடைப்பு.

antituberculosis : காசநோய் மருத்துவமுறை காசநோய் எனப் படும் எலுமபுருக்கி நோயைத் தடுப்பதற்கான அல்லது குணப் படுத்துவதற்கான சிகிசசைமுறை. antitumour : syaoso stg‘litüu மருந்து கழலை அலலது கட்டி