பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/76

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


58

இருத்தல்; செயலற்ற தன்மை; பாராமுகமாக இருத்தல். apepsia : வயிற்று மங் த ம்: செறி மானமின்மை; செமிப்புக் கு ைற : செமிக்கும் ஆற்றல் குறைவாக இருத்தல். aperient (peritive) Gu# ub0bigi; மலமிளக்கி , மலத்தை இளக்கிப் பேதியாகும்படி செய்கிற மருந்து. aperitif : பசியெழுப்பும் நீர்மம் : பசியூட்டும் மதுபானம் aperistalsis : Si-si (pLš5 வாதம்; அலைவின்மை : குடலில் உண்வு சாரம் எளிதில செல்லுவ தற்கிசைவான உணர்வற்ற வட் டாகாரமான தன்னியக்கத் தசைச் சுருக்க அலைகள் இல்லாதிருத்தல். apgar score : zůsiri sawflúų: பிறந்த குழநதையின பொதுவான் லைம்ையைக் கணித்தறிவதற்கு அமெரிக்க மருத்துவ அறிஞா டாக்டர் விர்ஜினியா -அப்கள்ர் வகுத்த ஒருமுறை. . இதன்படி, 燃 வழியாக ஒரு சிறு குழலைச் சலுததி இதயத் துடிப்பு விகிதம், சுவாச முயற்சி, தோல் நிறம், தசையின் இயல்பு, அனிச்சை செயல் ஆகியவற்றின அடிப்படை யில் 0,1,2 எனற கணிப்பு எண்கள் கொடுக்கப்படுகினறன. 8-10வரை கணிப்பு எண் இருக்குமாயின குழந்தை மிகச்சிற்ந்த நிலையில் இருக்கிறது என்று கருதப்படு கிறது.கணிப்பு எண் 7-க்குக் குறை வாக இருக்குமாயின் குழந்தையின் நிலை கவலைக்குரியது என்று கருதப்படுகிறது aphagia : தொண்டையடைப்பு: விழுங்கின்மை : விழுங்குவதற்கு இயலாதிருத்தல். aphakia புரையிலாக் கன விழி விலலையின்மை; ஒளியமின்மை : கணணில ஒளி எளிதில ஊடுருவும் முகப்புக் குமிழ் இல்லாதிருத்தல. கணபுரையை அகற்றிய பின்பு உள்ள கண்ணின் நிலை.

aphasia : பேச்சின்மை : மூளைக் கோளாறினால் உண்டாகும் பேச் சிழப்பு. இதில் முக்கியமாக உந்து பேச்சின்ன்ம, உணர்வுப் பேச்சின் மை என்று இருவகை உண்டு. பெரும்பால்ான் நோயாளிகளுக்கு இநத இருவகைக் கோளாறுகளும் அமைந்திருக்கும். aphasic பேச்சின்மை நோய்மருந்து; பேச்சற்றவர். பேச் சி ழ ப் புக் கோளாறுக்குரிய மருந்து. aphonia : குரலின்மை; பேச்சொலி யின்மை : நரம்புக் கோளாறினால் பேச்சாற்றலை இழத்தல். aphonic aphonous: sumustusmg, aphrodisiac · @smswor sólsoņšs ģ தூண்டு மருநது,பாலுணர்வு ஊக்கி; பாலுணர்வூட்டி: சிறறின்ப நுகர்ச்சி யைத் தூணடுகிற பொருள் அல் லது மருநது. aphtha கொப்புளம் வாயின் உட் பகுதியை மூடியிருக்கும் சளிச்சவ்வு வழியாக, சில நஞ்சுடைய அலலது எரிச்சலூட்டும் பொருளிலிருந்து வெளிப்படும் கழிவுப் பொருளி னால் வாயில் உண்டாகும் கொப் புளம், ai.hthae கொப்புளங்கள்; வாய்க் கொபபுளம் : தோலில் பட்டைபட் டையாகத தடிப்புடன் ஏற்படும் சிறு கொடபுளங்கள்.

apicectomy ! பல் நு னி த் துண்டிப்பு பல் வேரின் மேல் நுன்சி யைத துணடிதது எடுத்தல். aplacental : கொப்பூழ்க் கொடி யறற. aplasia திசுவளர்ச்சிக் குறைபாடு, வளர்ச்சிக் குறை; வளர்வின்மை : திசுக்கள் முழுமையாக வளரா திருத்தல் அல்லது அறவே வள ராதிருத்தல். aplastic புதுத்தசை வளர்ச்சியின் மை, வளர்விலாத புதிதாகத திசு வளர்ச்சி ஏற்பட இயலாதிருத்தல்;