பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/77

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


கட்டமைப்பு அல்லது வடிவம் இல் லாதிருத்தல். apnoea : மூச்சு நிறுத்தம்; மூச்சின் மை : மூச்சு விடுத்ல தறகாலிக மாக நின்று போதல். தேவையான கார்பன்டையாக்சைடு (Co) இல் லாதிருத்தல், சுவாச மையத்தில் து ண ட ல் ஏற்படாதிருத்தல் காரணமாக இது உண்டாகும். apocrine glands : estuursosus சுரப்பிகள் : புறச் சுரப்பிகள் அக் குள், பிறப்புறுப்புகள், விரைப் பைக்கும் கருவாய்க்கும் இடைப் பட்ட பகுதி ஆகியவற்றில் இவை உள்ளன. பூப்பெய்திய ன்னர் உடலில் ஏற்படும் வாடைக்கு இவையே காரணம்.

apod : கால் இல்லா உயிரினம் ; கால் அல்லது வயிறறடிச் செதிள் கள் இல்லாத உயிரினம்.

apodia : காலின்மை; அடிக்காலின் மை, பாதமின்மை ; பிறவியிலேயே கால்கள் இல்லாதிருத்தல. apomorphine : sumist inGigi : ஊசி மூலம் செலுத்துமபோது வாந்தி வரக்கூடிய ம ரு ந் து. நஞ்சுண்டவர்களின் வயிற்றிலிருந்து நஞ்சை வெளிக் கெர்ண்ர்வதற்கு இது பயன்படுத் தப்படுகிறது

aponeurosis : திசுப் பட்டை தசை காண் படலம், தசைச் சவ்வு, மினு மினுப்பான, தசைததளைபோனற திக்ககளின் அகன்ற பட்டை. இது தசைகளைப் போர்த்தி ஒன்றோ டொன்று இணைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது.

aponeurosis : :lsuuu..snu- sdé கம்: தசை காண் படல அழற்சி; தசைச் சவ்வு அழற்சி: திசுப்பட்டை யின் அழற்சி.

apophysis : orgyibuü usou-ùû : எலும்புப் புறவள்ர்ச்சியுறறு நீட்

59

டிக் கொண்டிருத்தல் அல்லது புடைத்திருத்தல். apoplexy: வலிப்பு நோய் (சன்னி); உறுப்பின் உட்கசிவு; நினைவிழப்பு வீழ்ச்சி, அதிர் நிகழ்வு : மூளையின் குருதிப் பெருக்கினால் பெரும் பாலும் விளைகிற உணர்ச்சி, செயல் ஆகியவற்றின் இழப்பு. apositia : 2- er sų Gauguủų : உணவு உண்பதில் வெறுப்பு உண் டாக்கும் நோய். appendicectomy: ©Lô Qpoor அறுவைச் சிகிச்சை : குடல் வாலை யினை அறுவைச் சிகிச்சைமூலம் அகற்றுதல்.

appendicitis : கு ட ல் வால் அழற்சி: குடல் முள்ை அழற்சி : கடல முளை வீககம் அலலது அழற்சி. appendix: குடல் வால்; குடல் முளை : குடலின் மே ற் புறத்தி லிருந்து தோன்றும சிறுமூளை இது குடல்முளை என்றும் கூறப்படு கிறது. இது ஒரு பென்சில் அளவுக் குக் கனமாகவும், 50.8 மு. த ல் 152 4 மி.மீ. வரை நீள முடைய தாகவும் இருக்கும். apperception : qsosir 2-san ital : பொறியுணர்வை வாங்கிப் புலனு ணர்வாக்கும் இயல்பு.

apraxia : கைமுடக்கம்; செ ய ல் திறன் குறை : மூளைக் கோளாறு

காரணமாகப் பொருள்களைத் தி ற ம் பட க் கையாள்வதற்கு இயலாதிருத்தல்.

aptin : ஆப்டின் : ஆல்பிரினால்

எனற மருந்தின வாணிகப் பெயர். aptitude : காட்டம் பணிகளைச் செய்வதில் இயல்பான உளவியல் அல்லது உடலியல் நாடடம் மற் றும் திறம்பாடு. apyrexia : காய்ச்சல் இன்மை : காய்ச்சல நின்றிருத்தல்.