பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/78

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


60

apyrogen : வாலை வடிநீர் நோய் நுண்மங்கள் நீக்கப்பட்ட, வாலை வடித்த நீர். இது கண்ணாடிக் குமிழ்களில் அடைக்கப்பட்டிருக் கும். இதில் காய் ச் ச ல் உண்டு ப்ண்னுகிற நோய் நுண்மங்கள் இரா. ஊசி மூலம் செலுத் த க் கூடிய தூள் வடிவிலுள்ள மருநது கள் தயாரிக்க இது பயனபடுகிறது.

aqபa நீர் : நீரியல் பொரு ள்; நீர்மம்; கரைசல். aqueduct : சிறுகுழாய், நீர் நாளம்: பாலுண்ணிகளின் தலையில் அல் லது உடலில் உள்ள சிறு குழாய் aqueous humour : Upsires outfit; விழி முன்னறை நீர்மம் : விழிமுன தோலுக்கும் விழிச்சிலலுக்கும் இடையிலுள்ள நீர்.

aquosity : ßijgisiraoum

arachidonic acid : ®|rm&&Gu-I னிக் அமிலம் . இன்றியமையாத கொழுப்பு அமிலங்களில் ஒன்று. மனிதர், விலங்கு நுரையீரல் மற் றும் உறுப்புக் கொழுப்புகளில் சிறிதளவு உள்ளது. இது வளர்ச் சியை உண்டு பண்ணும் காரணி, arachis oil : si-spsò srsøUIQ65ữTủ * நிலக்கடலையிலிருந்து எடுக்கப் படும ஆலில் எண்ணெய் போன் நிறது. arachnodactyly i stad## solgd நோய் : சிலந்தி போன்ற விரல்கள உணடாகும் ஒரு பிறவி நோய்

arachnoid : #Rediģls s ci są: சிலந்தி வலையுரு : சிலந்தி நூல் (நூலாம்படை) போன்ற நீர் மயிர் சவ்வு. இது மூளையையும் முதுகந தண்டினையும் முடியிருக்கும். aramine : ஆராமின் : மெட்டா ராமினால் எ ன் ற மருந்தின் வாணிகப் பெயர்.

arborization : ung$G5migo nuto பிழை கி ளை வி ரி வு : மரம்

போன்ற தோற்றமுடைய நரம் பிழைம அமைப்பு.

arboviruses : கொசு வழி பரவும் நோய்க் கிருமிகள்; ஆர்போ அதி நுண்ணுயிர் : ஒட்டுத்தோடுடைய இணைப்புடலி உயிரினங்களினால் ப்ரவும் "RNA என்ற நோய்க் கிருமிகள் இதில் கொசுவினால் பரவும் நோய்க் கிருமிகளும் அடங் கும். மஞ்சள் காய்ச்சல, மூட்டு களில் கடும்நோவு உணடுபண்ணும் கொள்ளைக் காய்ச்சல் (டெங்கு காய்ச்சல்) போனற நோய் க ள் இவற்றினால் பரவுகின்றன.

arcus senilis : மூப்புப்படலம் : வயது ஏறஏற கருவிழிய்ைச் சுற்றி உருவாகும் வெளிறிய மஞ்சள

வளையம்,

areola : மார்பு முகட்டு வட்டம்; முலைக் காம்புத் தோல் : மார்பின் காம்பைச் சுற்றியுள்ள முகட்டு வட்டம்.

arfonad : ஆர்.போனாட் : "டிரி மெட்டாஃபாண" எனற மருநதின் வாணிகப் பெயர்.

arginase : ஆர்கினேஸ் : துரை யீரல, சிறுநீர்கம். மண்ணிரல ஆகியவறறில காணப்படும் ஒரு வகை இயக்குநீர் (என்சைம்). இது 'ஆர்கினைன' எனற பொருளை ஆானித்தைன. மூத்திரை ஆகிய பொருள்களாகப் பிரிக்கிறது.

arginine : ஆர்கினைன் : இன்றி யமையாத அமினோ அமிலங்களில் ஒனறு. கடுமையான நுரையீரல் நோயைக் குணப்படுத்தப் பயன படுத்தப்படுகிறது.

arginino-succinuria • .g.,ité!afi னோ-சக்சினூரியா : சிறுநீரில் ஆர் கினைன், சக்சினிக் அமிலம் ஆகிய வை அடங்கியிருத்தல. இது ம்னக் கோளாறுகளுக்குக் காரணமா கிறது.