பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/81

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


articulation : மூட்டிணைப்பு:

மூட்டு அமைப்பு:மூட்டுப்பொருத்தம்:

இரண்டு அல்ல்து அவ ற் றுக் கு மேற்பட்ட எலும்புகளின் மூட்டு இணைப்பு. artificial blood : Q s u ñ ao as இரத்தம் : ஆக்சிஜன் வாயுவைக் கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு திர வம். இது அமெரிக்காவிலும் ஜப்பானிலும் வெற்றிகரமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. artificial insemination a Q&up கைக் கருவூட்டல்; செயற்கைமுறை விக்தேற்றல், விக்தூட்டல் : செயற் கை முறையில் கருவுறச் செய்தல். artificial kidney: , Qaujans& சிறு நீரகம் : நோயினால் சிறு நீர்கம் செயலிழக்கும்போது, சிறு நீரகத்தின் வேலையைச் செய் வதற்கு உதவும் ஒரு சாதனம். artificial limb Q & u j an as உறுப்பு உடம்பில் செயற்கை உறுப்புகளை இணைத்தல் artificial Jung : Qsushæs G'sdo.

விரல் : செயற்கைச் சுவாசக் கருவி. artificial pacemaker . , 95uš

துடிப்பைச் சீராககும் கருவி : உட் வில் 9 இரத்தத்தைச் சுத்தப் படுத்தி. இரத்த ஒட்டத்தைச் சீர் படுத்துவது இதயம். இதயத்தில் மேலறைகள் இரண்டும், கீழறை கள் இரண்டும் உளளன. அசுத்த இரத்தம் முதலில் இடது மேல றைக்கு வந்து, அங்கிருந்து இடது கீழறைககுச் சென்று, அங்கிருந்து அழுத்தப்பட்டு நுரையீரலுக்குச் சென்று, அங்கு ஆக்சிஜனைப் பெற்றுச் சுத்தமடைகிறது. சுத்த மடைநத இ ர த் த ம் வலது மேலறைக்கு வந்து, அங்கிருந்து வலது கீழறைக்குச் சென்று அங் கிருந்து அழுத்தப்பட்டு மகா தம்னி வழியாக் உடலின மற்றப் பகுதிகளுக்கும் செல்கிறது மேல

Ꮾ3

கீழறைகளும் சீரான ஒரே :ேே நீ:ே இரத்த ஒட்ட்ம் சீராக இருக்கும் மேலறைகளும் கீழறைகளும் இயங் ஆம் வேகம்ே இதயத்துடிப்பு. இந்த வேகத்தைச் சீர்படுத்த நம் இதயத்

ல் இயற்கையாகவே "சினோட் ரியல் நேர்ய்' என்ற அமைப்பு உள் ளது. நரம்பு உயிரணுக்களாலான இந்தச் சிறிய தரைப்பகுதி, இடது மேலறைச் சுவரில் உள்ளது. இதி லிருந்து எழும் துடிப்பு. மேலறை களும் கீழறைகளும் ஒரே சீராக இயங்க உதவுகிறது. இது சரியாக வேலை செய்யாதபோது, இதயத் தின் இரத்த ஓட்டம் பாதித்து,

றைகளும்,

இதயக் கோளாறு ஏற்படுகிறது. இந்த , கோளாறைச் சரிசெய்ய இதயத் துடிப்பைச் சீராக்கும்

ந்தச் செயற்கைக் கருவி பொருத் 鑒 இதில், லிதியம் அயோடினாலான மின்கலம் உள் ளது. இதன் எடை 40கிராம் இருக் கும். ம்ார்பில் இதயம் இருககும் ப்குதியின்மீது சிறிய அறுவை செய்து இக்கருவியைத் தசைப் பகுதிக்குள் வைக்கப்படுகிறது. இதி லுள்ள மிக ண்ணிய கம் (வயர்) இதயத் தசைப்பகுதியுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இதிலுள்ள மின்கலம் மூலம், கம்பி துண்டுதல் பெற்று இ த யத் துடிப்பைச் சீராக்குகிறது. இக்கருவி பொருத் ல நா ட் களி ல் سا تاLثا5 நோயாளியின் இதயம் மீண்டும் சீராக இயங்கத் தொடங்கும். ஆல் வாறு சீராக இயங்கத் தொடங்கி யதும் இக்கருவி தன் பணியை நிறுத்திக் கொள்ளும். மீண்டும் க்ோள்ாறு ஏற்பட்டால், இக்கருவி மீணடும் தானாகவே பணியைத் தொடங்கிவிடும். இக்கருவி 10 ஆண்டுகள் வரைச் செயற்படும். asbestos : கல்கார் :- தீக்கிரையா காது. ஆடையாக நெய்வதற்குப் பயன்படுகிற நார் அமைவுடைய கணிப் பொருள் வகை.