பக்கம்:மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம்.pdf/82

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


64

asbestosis: கல்நார் நோய்; கல்நார் படிவ நோய் : கல்நார் தூசியையும் இழைமத்தையும் சுவாசிப்பதால்

ஏற்ப்டும் ஒருவகைச் சுவாசக் கோளாறு. ascariasis : st-bųg Garu;

உருளைப்புழு நோய் சிறுகுடலில் குடற்புழுக்கள் பெருகுவதால் உண் டாகும் நோய். உருணடைப் புழுக் கள் பெருகினால், இந்நோய் இரைப்பை, ஈரல்குலை நுரையீரல் ஆகியவற்றுக்கும் பரவுகிறது. ascaricide : குடற்புழு ஒழிப்பான்: சிறுகுடற்புழுக்களை ஒழிககும் ஒருவகை மருந்து ascarides : ÉGGár 1109 · @@ குடற்புழு வகையைச் சேர்ந்த நீண்டு உருண்ட புழுக்கள். உருண் டைப் புழுக்கள, நாடாப் புழுக் கள் ஆகியனவும் இவ்வகையைச் சேர்ந்தவை.

ascaris : சிறுகுடற் புழு குடலி

லுளள வளையப் பு ழு க் க ள் போன்ற புழுக்கள். aschoff’s nodules : elsựm:ů

கரணை; அஷாஃப் நுண்கணு : கீல வாத நோயினபோது நெஞ்சுப்பை யின தசைப்பகுதியில் ஏறபடும் கரணைகள். ascites : மகோதரம் : நீர்க் கோவை,

ascorbic acid . obsidsmiúlä 9ļuß லம். இது “வைட்டமின்-C ஆகும். இது நீரில் கரையக் கூடிய்து ஆரோக்கியமான தொடர்புத் திசுக்கள் வளர இது இன்றியமை யாதது. புதிய புழங்கள், காயகறி கள ஆகியவற்றில் இது நிறைந் துள்ளது. சமையல் செய்யும்போது இது அழிந்து விடுகிறது. சேமித்து வைக்குமபோதும் இது அழிந்து படுகிறது. இநத ஊட்டச் சித்துக் குறைவினால் எதிாவீகக நோய் (ஸ்கர் வி) உண்டாகிறது. இரத்த சோகையை நீக்குவதறகும. காயங்

அகட்டு

களை ஆற்றுவதற்கும் இந்த ஊட்டசத்து கொடுக்கப்படுகிறது. asepsis : கச்சு நுண்மமின்மை; சீழற்ற; சீழ்தவிர்ப்பு: சீழின்மை : கெடுபுண் உண்டாக்குகிற அலலது தசையழுகலை உணடாக்குகிற நோய்க் கிருமி இல்லாதிருத்தல். aseptic technique : gosudgää, தடைப் பொருள்; சீழற்ற : தசை யழுகல் நோயைத் தடுப்பதற்காக உட்லுக்குள செலுத்தப்படும் தசை யழுகல் தடைப் பொருள் செலுத் தப்படும் ஒவ்வொரு பொருளும் கிருமி நீக்க்ம செய்ய்ப்பட வேண் டும். asepticism : தசையழுகல் தடை முறை : தசையழுகல் நோயைத் தடுபபதற்கான சிகிச்சை முறை.

aserbine : அசர்பைன் : தீப்புண், நாள அழற்சி, நோவுதராத சீழ்ப் புண் ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்து வதற்கான களிம்பு மருதது. கட்டி களை இளக்கும் தன்மையுடைய இநத மருந்தில, சாலிசிலிக் அமி லம், பென்சாயிக் அமிலம் அடங்கி யுள்ளன.

asilone : அசிலோன் : வயிற்றுப் போக்கு, வயிறறு வலி ஆகிய நோய்களைக குணப்படுத்துவதற் கான பாலிமெத்தில்சிலோக்சான,

அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு அடங்கிய ஒரு மாத்திரை. aspergillus : L&Rsosn; gsorib:

சக் காளான் : ைச க் இனம் இதில் ੇ இiஇதி கள், நோய் உண்டாக்கக் கூடி 山、G门 aspermia : விந்துக் குறைபாடு; விந்தணுவின்மை: விந்துயிரின்மை; விந்திலா : விந்து சுரததல் அலலது வெளிப்படுதல் இல்லாதிருததல். asphyxia நச்சுத் திணறல்; நச்சுத் தடை, கச்சடைப்பு நாடி நிறுத்தம், மூசசுத தடைபடுதல்.