பக்கம்:மருத்துவ களஞ்சியப் பேரகராதி.pdf/1194

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
Z band
Zenker's degeneration
1193

Z band : இசட்-பட்டை : வரியிட்ட தசையிழையின் ஊடாக குறுக்காக செல்லும் மெல்லிய இருண்ட பட்டை.

Z-deformity : இஸட் உருக்குறை : ருமட்டாய்டு மூட்டழற்சியில் மணிக்கட்டு வெளிப்பக்கம் விலகியும் விரல்கள் உள்பக்கம் விலகியுள்ள நிலை (தடை தாண்டுவோர் ஊர்தியிலும் நடந்தும் செல்வோர்) பெரு விரல். அடிக்கடி அண்மைய விரலெலும்புகள் உள்ளங்கைப் பக்கம் நழுவல்.

zebra body : ஸீ(உ)ப்ரா உடலம் : சில லைசோசோமல் சேமிப்பு நோய்களில் காணப்படும், அகன்ற குறுக்காகக் குவிந்த மையலினாய்டு படலங்களைக் கொண்ட லைசோசோம்.

zebra pattern : வரிக்குதிரை பாங்கு : பாங்கு மயிர்தண்டில் கந்தக அளவு குறைந்திருப்பதால், டிரிக்கோஸ்கைஸிஸ் வியாதியை, முனைப்படு ஒளியுருப் பெருக்கியில் பார்க்கும்போது, தோன்றும் மாறிமாறி வெளுத்த இருண்ட பட்டைகள் கொண்ட மயிர்த் தண்டு.

zeiosis : லியோசிஸ் : உட்கரு உருக்குலைவதோடு மைட்டோகான்ட்ரியா வீக்கமாக வெளிப்படும். நிண அணுவாலான உயிரணு அழிப்பு வகை.

Zeis glands : ஸீயஸ் சுரப்பிகள் : ஜெர்மன் கண் மருத்துவர் எட்வார்டு சீய்ஸ் விவரித்த, இமை ஒரத்திலுள்ள நெய்மச்சுரப்பிகள்.

zeism : ஸீயிஸம் : பெல்லாக்ரா எனும் நோயை குறிக்கிறது. சோளம் மிக அதிகம் சாப் பிடுவதால் ஏற்படும் நிலை.

Zeitgeber : ஸீய்ட்ஜீபெர் : காலம் காட்டி, சூழலில் பருவமுறையிலான ஒரு காரணி. ஒரு 24 மணி நேர சுழற்சியில் உள்பகற் பொழுது ஒழுங்குடன் ஒத்தமைவது.

Zellballen : ஸெல்பாலென் : பக்க நரம்புமுடிச்சுக் கட்டியில் காணப்படும், மென்மையான குருதிநாள நிறைத்திசுவால் சூழப்பட்டுள்ள, வட்ட அல்லது பலகோண முதன்மை உயிரணுக்கள் ஒரே மாதிரி, வலை மாதிரி குவியல்களாய் இருப்பது.

Zellweger's syndrome : ஸெல்வேஜர்க் நோயியம் : அமெரிக்க குழந்தை மருத்துவர் ஹெச் ஸெல்வேஜர் விவரித்த பெரு மூளை கல்லீரல் சிறுநீரக நோயியம்.

Zenker's degeneration : ஸெங்க்கெர் சீர்கேடு : ஜெர்மன் நோய்க்குறியாளர் ஃப்ரெட்ரிக் ஸெ(2)ங்க்கெர் விவரித்த, குறிப்{{rule}]