பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-1.pdf/472

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

456 புரகப்புங்கப் புடவிக்கணிதுகில் புடைசெப்பென பூரண வாரகும்ப பெரியதோர்களி பெருக்கச்சஞ் பொருப்புறுங் போதகந்தரு மங்கை சிறுவர் மஞ்செனுங்குழல் மந்தரமதென. மருமலரினன் மலரணிகொண் மனக்கவலையேது மனத்தின்பங் ப_Tதி கி மன்றலங் ITILAIT3 ட மான்போற்கண் முகிலளகத்திற் முகிலாமெனு முகைமுளரி முதிரவுழையை முத்துக்குச்சிட்டு முத்தைத்தரு முந்துதமிழ்மாலை முருகுசெறிகுழலவிழ முருகவேள் திருமுறை LFгг. &T L. GT 21 – 64 117 - 278 128 - 302 84 - 196 184 – 428 34 - 98 13 - 46 101 - 238 85 - 200 86 - 200 185 – 432 143 - 330 186 - 434 186-A -436 32 - 92 87 - 204 14 - 48 88 - 206 89 - 208 137 - 320 90 - 210 187 - 438 188 – 440 155 - 360 1 – 18 41 - 112 189 – 442 முருகுசெறிகுழல் லென முலைமுகந்திமிர்ந்த மூப்புற்றுச் செவி மூலங்கிளரோரு மூலமந்திர ம்வினைசேர வசனமிக வேற்றி வஞ்சங்கொண்டுந் வஞ்சத் துடனொரு வஞ்சனைமிஞ்சிய வடத்தைமிஞ்சிய வந்துவந்துமுன் வரதாமணி நீ வரியார் கருங்கண் வரைத்தடங் வனிதையுடல் வாதம்பித்தமிடா வாரணந்தனை விடமடைசு விதமிசைந்தினி விதி போலு விந்ததினுாறி விரைமருவு விறன்மாரனைந்து வெங்காளம்பா வெஞ்சரோருக வேயிசைந் தெழு L¡!T¡ .. (TT LJ. (JT 133 92 - 190 - 133 - 93 - 191 - 94 - 95 - 11 1 - 96 - 192 - 97 - 15 - 142 - 193 - 102 - (4) - 194 - 98 - 144 - 43 – 99 - 104 - 310 212 214 444 242 218 446 220 222 262 34 224 446 228 48 330 448 240 12 450 118 230 332 120 116 232 246