உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-1.pdf/925

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

452 முருகவேள் திருமுறை 15-ஆம் திருமுறை 37.4 . முருகா என ஒத-முத்திபெற H H 1. தந்ததான 'நீலமஞ் சானகுழல் மாலைவண் டோடுகதி நீடுபந் தாடுவிழி யார்பளிங் காணtநகை நீலயொன் சாபநுத லாசையின் தோடசையு நீள்முகந் தாமரையினார்மொழிந்தாரமொழி நேர்சுகம் போலகமு காணகந் தாரர்புய

  1. நேiசுணங் xகாவி oகிளை யேர்சிறந் தார்மலையி

ரண்டுபோல. நீளியங் கோடிளநிர் தேனிருந் தாரமுலை நீடலங் காரசர மோடடைந் தார்மருவி நீள்மணஞ் $சாறுபொழி யாவளம் போதிவையி 1ணிலவண் டேவியநல் காம"ணங் காரநிறை நேசசந் தானttஅல்குல் காமபன்ை டாரமுதை நேருசம் போகரிடை நூலொளிர்ந் #தாசையுயிர் சம்பையாSரகு, ”سمی

  • 354 ஆம் பாடல் போலக் கேசாதிபாத வருணனையைக் கொண்டன முதல் 3 அடிகள். நீலம் - கறுப்பு. " செங்கை நீலக் குஞ்சி நீங்கா தாகலின்" - மணிமே - 22-154

tநகை . பல் - நிரை முத்தனைய நகை' - மணிமே 20-49,

  1. நேர் - நேர்ந்த S சுணங்கு - தேமல்.

X ஆவி - வாசனை. 0 கிளை - மூங்கில், $ சாறு பொழி அ வள்ளம் எனப்பிரிக்க: வள்ளம் - கிண்ணம். ! நீல வண்டு - நீலோற்பலக் கணை, வண்டு - அம்பு. வேள்கர வன் டே - வெங்கைக்கலம்பகம். நீலோற்பல பாணம் - கொல்லும் குணத்தது பாட்டு 19 பார்க்க -

  • அங்காரம் - ஆங்காரம் இறுமாப்பு.

(அடுத்த பக்கம் பார்க்க)