பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/11

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

4 முருகவேள் திருமுறை (7ஆம் திருமுறை பதிவிரதம் பற்றப் பெற்ற*ம கப்பெண் பரிவொழிந் தக்கிக் குட்படு தக்கன் பரிபவம் பட்டுக் கெட்டொழி யத்தன் செவியோயப். t பணவியங் கப்பட் டப்படி வெட்கும் படிமுனிந் தற்றைக் கொற்றம்வி ளைக்கும் பரமர்வந் திக்கக் கச்சியில் நிற்கும் பெருமாளே (1) 452. உலகோரைப் புகழ்தல் ஒழிய தனதனம் தத்தத் தத்தன தத்தம் தனதனம் தந்தத் தத்தன தத்தம் தாதா, தத்தத் தத்தன தத்தம் தனதான கனகதம் பதிாதசி செசி சையை மெச்சுங் கட_சங் கதி துப் பொம்புய வெற்பன் - துவ சிதி அப் புக்கதொர் கொக்கும் பொடியாகக் STaaCAAA AAAA SAAAAA AAAAT TTT TTTT குமா சொரி திெ தப்படி செப்புங் _lபொது A_ _bறற வுற்றும் புவியோர்போய் காளியுங் பக்கும் கம்பக மொப்பென் முகவெ ரி. சைப் பட்டத ளிக்குங் | குமாகொ றொப்பிட் டித்தனை பட்டிங் கிரவான. "ய வ | பயி பணி பணவனுக்குப் ,ெ படி ப்ப ) துய. சிறந்து கொா பளி, த. தம்பி தனது நாட்டினைக் கொள்வதி. தா. க கத்தே இருந்தபொழுது பெருந்தலைச் சாத்தனார் TTS TTT TSTT STTTSS SACCCA ACC T TCCCCTT TTT TTTTT TTTT தம்பியி II கொடுத்துப் பரிசு பெறும்படி தனது வாளைப் புலவர்க்குக் கொடுத்தான் நாடி முந் ததனினு நணிையின் னாதென வாள் தந்தனனே தலையெனக் கிய-புறநானூறு 165.