உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/213

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

2O6 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை சவுரி வீரிமு நீர்விட போஜனி

  • திகிரி மேவுகை யாளிtசெ யாளொரு #சகல வேதமு மாயின தாயுமை யருள்பாலா;

திமித மாடுக. ரா.ரிநி சாசரர் முடிகடோறு.க டாவியி டேயொரு Oசிலப கீாசுகு ணாலிநி ணாமுன விடும்வேலா. திருவு லாவுசொ ணேசர ணாமலை முகிலு லாவுவி மானந வோநிலை சிகர மீதுகு லாவியு லாவிய பெருமாளே (18) 527. கழல் பெற தனன தானன தானன தானன தனன தானன தானன தானன தனண தானன தானன தானன தனதான உருகு மாமெழு காகவு மேமயல் பெருகு மாசையு ளாகிய பேர்வரி லுரிய மேடையில் வார்குழல் நீவிய வொளிமானார். உடைகொள் மேகலை யால்முலை முடியும் நெகிழ நாடிய தோதக மாடியு முவமை மாமயில் போல் நிற மேனிய ருரையாடுங்: கரவ தாமன மாதர்கள் நீள்வலை கலக வாரியில் வீழடி யேநெறி கருதொ னாவதி பாதக னேசம தறியாத

  • திகிரிமேவு கையாள் - திருமால் அம்சம் - கையிற் சக்கரம் 'தயங்கு கவுத்துவமோ பூண் தனிச்சோதிச் சக்கரமே

- தக்கயாகப்பரணி 116, 165. 'வெங்கட் பணியணைமேல் துயில்கூரும் விழுப்பொருளே - அபிராமி அந்தாதி 35 t பிங்கலை நீலி செய்யாள் வெளியாள் பசும் பெண் கொடியே - அபிராமி அந்தாதி 21. # எழுதா மறையின் ஒன்றும் அரும்பொருளே" - ஷெ 10 'மறையாய் மறைப் பொருளாய்.... இடம் பிரியா எம்பிராட்டி" திருவிளையாடல் தடாதகை - 42 X கடாவி யிடேய் - கடாவி யிட்டு ஏப். O குணாலி நிணாம் உண - குணலையிட்டு நிணம் உண்ண மேகலை. ஆடை