பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/897

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

338 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை ஆக வேயவைகள் கூடிடுவர் வீதிவரு வோரை வாருமென வேசரச மோடுருகி ஆசை போலமனை யேகொடனை வார்கள்குவ பதிபார. *ஆணி மாமுலையின் மூழ்கிசுக வாரிகொடு வேர்வை பாயஅணிை யூடமளி யாடியிட ரான ஆலைபல நோய்கள்கட லாடியுட o லுழல்வேனோ, நாக லோகர்மதி லோகர்பக லோகர்விதி நாடு ளோர்களம ரோர்கள்tகண நாதர்! விடை நாதர் வேதியர்கள் ஆதிxசர சோதிதிகழ் முநிவோர்கள். Oநாத ரேநரர்ம னாரணர்பு ராணவகை வேத சீதவொலி பூரையிது பூஜரயென நாச மர்யசுரர் ம்ேவுகிரி திரிபட விடும்வேலா: ՃՆ) தோகை மாதுகுற மாதமுத மா (sor

  • தோழி மாதுஷ்ளி நாயகிமி னாளைசுக

சோக மோடிறுகி மார்முலைவி டாமலணை புணர்வோனே. 輩 ஆணி - ஆதாரம் ஆணியாய் உலகுக்கு எல்லாம் அறம் பொருள் நிரப்பும் அண்ணல்" கம்பராமா கடல் தாவு - 26 1 கணநாதர் - பதினென் கணங்களுக்கு நாதர். பதினெண் கணங்கள்: அமரர், சித்தர், அசுரர், தைத்தியர், கருடர், கின்னரர். நிருதர், கிம்புருடர், கந்தருவர் இயக்கர், விஞ்சையர், பூதர், பிசாசர், அந்தரர், முநிவர், உரகர், ஆகாயவாசிகள், போக பூமியர்.

  1. விடை நாதர் - நந்தி நாதர் - நந்தி அருள் பெற்ற நாதரை நாடிடின் நந்திகள் நால்வர் (சனகர், சனந்தனர், சனாதனர், சனற்குமாரர்) திருமந்திரம் 67. கயிலையில் திருக்கோயிலைக் காக்கும் நந்திகளும் உண்டு நந்திகள் உப்ப்ப' -கந்தபுரா -1-7-18, 10-40;17-4; IV-18-3.

x சரசோதி - பாடல் 590-பக்கம் 354 கீழ்க்குறிப்பு. O நாதர் - எண்மர். "நந்தி அருள் பெற்ற நாதரை நாடிடின் நந்திகள் நால்வர் சிவயோக மாமுநி, மன்று தொழுத பதஞ்சலி வியாக்ரமர் என்றிவர் என்னோ டெண்மரு மாமே" - திருமந்திரம் 67. நவநாதர்கள் - பாடல் 718 அடி 2-பக்கம் 155. * தோழிமாது - துணைமாது . 'இன்றுனைத் துணையாப் பெற்றேன் எம்பிரான் அருளும் பெற். றேன்" (தேவசேனை வள்ளியை நோக்கிக் கூறுவது) (கந்தபுரா 6.24.254)