பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/124

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

116 முருகவேள் திருமுறை (7- திருமுறை தோரா வானோர் சேனா தாரா ஆரா சாரற் цятшотg/தோள்தோய் தோளி ராறா மாசூர் துாளாய் வீழச் சிறுதாரைச் tசிரா வாலே வாளா லேவே லாலே சேதித் திடும்வீரா. சேயே வேளே பூவே கோவே தேவே தேவப் பெருமாளே (51) 1046. ஞான பூஜை தனன தான தானான தனன தான தானான தனன தான தானான தனதான

  1. அகல நீளம் யாதாலு மொருவ ராலு மாராய

அரிய மோன மேகோயி லெனமேவி. அசைய வேக்ரி யாபீட மிசைபு காம காஞான அறிவி னாத ராமோத மலர்தூவிச் சகல x வேத னாதீத சகல வாச காதீத சகல மாக்ரி யாதீத சிவரூப. சகல சாத காதீத சகல வாச னாதீத தனுவை நாடி மாபூசை புரிவேனோ, விகட தார சூதான நிகள் பாத போதுாள Oவிரக ராக போதார சுரர்கால

  • தோரா' 'தோரா வென்றி - திருப்புகழ் 57 t சீரா - சிறிய கூரிய உடைவாள் "சீராவினாலுறுத்

தறுத் தொதுக்கிய பெருமாளே." - திருப்புகழ் 1132 "பாலன் அரையிற் கட்டும் சீராவும்". கந். அலங் 81. பாடல் 750 பக்கம் 236 கீழ்க்குறிப்பு. x'அகல நீள மென்றளவு கூறரும் பொருள்' - பாடல் 293, # வேதனம் = அறிவு, வேதம் O விரகர் ராக போதார் அசுரர் எனப் பிரிக்க