உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/438

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

430 முருகவேள் திருமுறை 17 - திருமுறை 1177. தொழ தனனத்த தனத்த தனத்தன தனனத்த தனத்த தனத்தன o: தனத்த தனத்தன தனதான வத்தை நெறித்து விழிக்கயல் புரு பயில்லிட்டு ಘೀ:* புதுவட்டை மினுக்கி யளிக்குல மிசைபாடும். புயல்சற்று விரித்து நிரைத்தொளி வளையிட்ட் கர்த்தை ய்சைத்தகில் புனைமெத்தை படுத்த பளிக்கறை தனிலேறிச் சரசத்தை விளைத்து முல்ைக்கிரி புள்கிக்க அனைத்து நகக்குறி தணைவைத்து முகத்தை முகத்துட னுறமே.வித். தணிவித்தி ரத்த்த இரத்துமி ழமுததை யளித் வுருக்திகள் o * தருவித்தை யகற்றி யுனைத்தொழ முயல்வேனோ, பரதத்தை யடக்கி நடிப்பவர் t திரிபுரத்தை யெரிக்க நகைப்பவர் # பரவைக்குள் விடத்தை மிடற்றிடு பவர்.தேர்Xகப். பரையுற்று கரத்தர் Oமிகப்பகி ர்தியுற்ற சிரத்தர் நிறத்துயர் பரவத்த்ர் ப்ெர்ருப்பி லிருப்பவ ருமையாளர்; சுரர் 'சுத்தர் மனத்துறை வித்தகர்

  1. தே; பவத்தை யறுப்பவர் # சுடல்ைப்பொடி யைப்பரி சிப்பவர்

XXவிடையேறுந்:

  • இந்த 1177 ஆம் பாடலின் 5,67.8 அடிகள் அருமையான சிவ ஸ்துதியைக் கொண்டுள்ளன.

1 திரிபுரத்தை எரித்தது - பாடல் 285-பக்கம் 206 குறிப்பு.

  1. நஞ்சுண்டது - பாடல் 286-பக்கம் 211 குறிப்பு

X பலி தேருதல் - பாடல் 897-பக்கம் 620 குறிப்பு O கங்கை சூடியது - பாடல் #6-பக்கம் 622 பாடல் 984 பக்கம் 846

  • கோதிலார் மனமேவிய பூதனே". சம்பந்தர். 3-155-1