பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/58

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

һ11 பருக வ. ருெபற Ι/ Αιιιιμπιμ 1013. திருவடியை நினைக்க தனதன தனதன தந்த தானன தனதன தனதன தந்த தானன தனதன தனதன தந்த தானன தனதான. அரிசன பரிச.அ லங்க்ரு தாம்ருத கபேசி மதனுய ரம்பொன் மாமுடி யதுமென இளைஞர்கள் நெஞ்சு மாவியு மொருகோடி அடைபடு குடயுக ளங்க ளாமென ம்ருகமத களபம ணிந்த சிதள அபிநவ் கனதன மங்கை மாருடன் விளையாடி, இரவொடு பகலொழி வின்றி மால்தரு மலைகட லனறுப டிநது வாயமு திணிதென அருளஅ :ഴ யார்வமொ டிதமாகி. இருவரு மருவிய ணைந்து பாழ்ப

யறவும _றந்து னிகள்தரு ணைமல ரடிகள்நி ன்னந்து வாழ்வது

மொருநாளே, சுரர்குல பதிவிதி விண்டு தோலுரி யுடைபுனை யிருடிக ளண்ட் ரானவர் துதிசெய எதிர்பொர வந்த தானவ ரடிமாள. தொஆறு மலகையி னங்க ளானவை நடமிட நிணமலை துன்ற வேயதில் துவரிது புளியிது தொய்ந்த தீதிது இதுவீணால் பருகுத லரியது # தீதிது உளதென றளகள அன்று மேதகு tபசிகெட வொருதணி வ்ென்ற சேவக மயில்வீரா பகிரதி சிறுவவி லங்க லூடுறு குறமகள் கொழுநப டர்ந்து மேலெழு ப்ருவரையுருவன் றிந்த வேல்வல பெருமாளே (19)

  • 6.7 - அடிகள் பூத வேதாள வகுப்பின் கருத்தைக் கொண்டவை.

1 பேய்களுக்குப் பசி அதிகம் "உணங்கல் வயிறு குளிர உவந்து பருக பருக" " பிரமனை வேண்டிப் பின்னும் பெரும் பசி பெறவும் வேண்டும்" - கலிங்கத்துப்பரணி - அவதாரம் 72, 75 (தொடர்ச்சி 51 ஆம் பக்கம் பார்க்க)