பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/591

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 583 சகல சமார்த்த சத்திய, வன, சூசு, முக்கிய, (பரமார்த்தத்தை) எல்லாவிதமானதும், சமார்த்த சம அர்த்த ஒத்த பொருளானதும், (சத்திய) உண்மை நிறைந்ததும், (வனம்) அழகுள்ளதும், - நுட்பமானதும், முக்கிய்மான்துமான (பரம்ார்த்தத்தை) ITETITT உண்மைப்பொருளை - முன்பு உபதேசித்தவனே! ஒளி ப்ொருந்திய்தும், முத்து, பவளம் முதலிய மணிகளை உடைய் நீர்மைய்ை நில்ைண்ய்க் கொண்ட கட்லின் நீர்ச்சுழியிற் புகுந்திருந்த அரக்கர்களைக் (கலக) போர்புரிந்த பராக்ரமம் கெர்ண்ட் வேலனே! (கருதிய) உன்னைக் கருதிப் பாடப்பட்ட ( பாட்டினிற்றலை பாட்டில் நிற்றலை - பாடலிடத்தே (நீ) அமர்ந்திருத்தலைத் தெரிந்துள்ள்வ்ர்களும், மாகூடிணம், மகாகூடிண நேரத்தில் இவகு விர்ைவில் பாட வல்லவர்களுமான கவிஞர்களின் பெரியோர்களின் (உசாத்துணைப் பெருமாள்ே) விசாரண்ைக்கு - ஆராய்சிக்குத் துணை செய்யும் (உற்றதுணைவனாம்) பெருமாளே! (உனை வாழ்த்த வைத் தருள்வாயே) 1248. (திரை கடல் அலைபோல வருகின்றவையும், (வஞ்ச) வஞ்சனைச் செயல்களால் வருவதுமான வினைகள் - நல்வினை தீவினை எனப்படும் இரு வின்ைகளும், மயிர் நரைத்தலுக்கு இடம் கொடுக்கின்ற (அங்கம்) உடலும், (மல்ம்) - ஆணவம், கன்மம் மாயை எனப்படும்_மும்மலங் ம் அழிவுபடச் (சிவ்கங்கை) 'சிiர்தம்ாம் கங்கை ఫ్లీ ல் திளைத்து விளையாடி உள்ளத்தில் சிவமாம் மங்கலப் பொருள்வந்து அழுத்தமாகப் பதிய, அகவிடிவு உன்றன் வடிவமென - என்னுடைய வடிவம் உன்னுடைய வடிவம் என்று சொல்லும்படி, ளங்கும் தேவர், முநிவ்ர் இவர்கள் கூட்டமும், பிரமனும், திருமாலும் வபிரான - குமாரன் என் மகிழ, யானைமுகக் கடவுள் கணபதி என் ஃபி என்றும் 激 கொள்ள, ఫిడె; இடத்தில் (அளிப்ரவ கருண்ையை மிகக் காட்ட (நீ) மயிலில் ஏறி (அயில் கொண்டு) வேல் ஏந்தி, தந்தை திரு நடனம் என உடன் மருவி தந்தையாம் - சிவபிரானது திரு நடனம் என்று இசால்லும்படி ಟ್ವೆ?' உடன் இருந்து 峦敷、 பொருந்தி - (அல்லது) வேலேந்தி, ருநடனத்தைச் செய்கின்ற (என) . என்னுடைய தந்தையாம் சிவபிரானுடன் (மருவி பொருந்தி (நீ '; பொருளை, அல்லது ருநடனமென இஃது ஒரு திருவின்ளயாடல் என்று சொல்லும்படி தந்தையுடன் பொருந்தித் சொன்ன அருமந்த ப்ொருளை அரிய மறைப்பொருளை (எனக்கும்) அருள்வாயே