பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/63

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

பொது) திருப்புகழ் உரை 55 1015 மயமலை (மந்தரம்) என்னும் மத்தில் (புயங்க ఐఎఫీ (. சேடன்) என்னும் ႏွစ္သို႔ ஜன்ாகிய பாம்பைக் க்யீற்ாகச் சுற்றி, இலைவீசும் இன்னிய கடல்ைத் தேவர்கள் பற்றிக் கடைந்த பொழுது, அன்று எழுந்த விஷம் போல்வதாய் இரண்டு காதின் குழைகள்மீது பாய்ந்து புரண்டு வந்தும், ಫಿ!ಿ ப் போன்ற மூக்கைத் தாக்கியும் கரும்ப்ர்கிய ல்லை ஏந்திய (ரதி கண்வன்ாம்) ம்ன்மதனும் ஜெய பாணங். தள் ஐந்தையும், (மலர்ப் பானங்கள் ஐந் ன் வ்ேகத்தையும் - செயல்ாற்றும் திறமையையும்) வென்றுமேம்படுவதாய் நீண்டு போர்த்தொழில் நிறைந்ததாய், அகன்றுள்ளதாய், செவ்விய கய்லி மீன்போன்ற் க்ன்களிலும், மிகவும் பூரித்து மேலெழுந்துள்ள பொன்ழல்ை போன்றதும், அதற்குத் தக்க ரவிக்னிக் அணிந்ததுமான கொங்கையிலும் யூாக (வேறு கவனமின்றி த கவனமாய்) மனத்தை வைத்துச் சோர்வுற்று, வண்டுகள் ம்பிச் சேரும் கூந்தல்ை உடைய மாதர்கள்ன் பொய்யான ன்பத்தினர்ற் கல்க்கம் அடைதல் இழிந்து நூற்றிதழ்த் தாம்ரைய்ர்ழ் மலர் வைத்து (நான்) பூசிக்க், அல்ல்து தர்ம்ரை (வைத்து) போன்ற சிவந்த். உனது திருவடிகளை ஆடியேனுக்குத்தந்தருள மாட்ட்ாயோ! தேவ்ர்கள் துதிசெய்ய இந்திரன் தொழுது வணங்க எழுபது வகையர்ன் குரங்குப் படைகளைக் கொண்டு அல்லவீசும் கடலை அண்ையிட்டு அடைத்து, அந்த இணையின், உதவியால் கடலைக் குடைந்து ఢీపీచవాడే ற் சென்று, ಶ್ಗ” வந்த போரிலே, அரக்கர்களின் தலைவனாய் நின்ற அரசனாம் 纜 டைய மிக்க் பராக்ரமம் கெர்ண்ட နှို႔ေ து வற்றித் தோள்கள் அற்று விழவும், அழகான கொத்தாயிருந்த தல்ைக்ள் (ஒன்பதும் 'ஒன்றும்) பத்தும் மாண்டு விழ்த் தாமரை மலர் பூோன்ற ருக்கரத்தால் அம்பைச் இசலுத்தின (பூனி ராமரின்) 'திரும்ாலின் மருகனே! தேன் செர்ட்டும் கொன்றையாலாய அ.ே மாலை மாசு இல்லர்த

நிகரில்லாத தும்பைமாலை, அம்புலி - நிலவு கங்கை இவைகளைச் சூடியுள்ள - கடல் கடைந்த வரலாறு - பாடல் 509 - பக்கம் 162 பாடல் 604-பக்கம் 396 கி.ழ்க்குறிப்பு t எழுபது வர்க்கக் குரங்கு :- திருப்புகழ் 515 பக்கம் 180 கீழ்க்குறிப்பு: பாடல்கள் 811, 880-ம் பார்க்க

  1. கடலை அடைத்த து - பாடல் 754-பக்கம் 248 கி.ழ்க்குறிப்பு furru so 177 - பக்கம் 412. கீழ்க்குறிப்பு.