பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/751

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

743 முதற்குறிப்பு. சருவிய சாத்திரத் சலமல மசுத்த சாங்களிபாடி சாவாமூவா சிவஞான சிற்றாயக் சினத்துச் சுற்றத்தவர்களு சூதினுண செங்கணற் புகை செட்டாகத்தே செழுந்தாது. சேலையடர்த் சொக்குப்பொட் ميميميائية ஞானா தசையு .#. தத்தனமு தததுவத தந்தமுந் தரணிமிசை தலைவலய தவநெறி தனஞ்சற்றுக் திதலையுலாத்து திரிபுர மதனை திரைவுஞ்ச தீதுற்றே தீயும் பவனமு தீயூதை துடிக்தெதிர் துத்தி நச்ச L/IT. ETT, 1287 1238 1239 1042 1240 I022 Too 1028 1241 I'U HA I 115 1052 1159 1160 1242 II 61 1121 1243 II62 1163 IFOs) 1163-1 1007 1244 III.7 1104 1164 1245 1246 II65 I247 I078 I248 1289 1039 1249 1250 1251 LT.TT. 654 564 566 I IO 568 70 656 84 570 184 250 130 378 38.2 572 384 264 574 386 388 238 392 32 576 256 226 394 578 578 396 580 178 582 658 104 586 586 588 முதற்குறிப்பு. துயர மறுநின் துள் ளுமத தெளிவை மக்கள் தென்றலு மன்றி தேனியல் சொற் தொடஅடாது தோடுபொரு தோடு மென் தோடுற்று தோதகமிகுத்த தோலத்தி தோரண நகரமிரு நச்சுவாள் நடையுடையி நரையொடு நற்குணமுளார் நாகாங்க நாராலேதோல் நாளியர்க நாலிரண்டித நாளு மிகுத்த நித்தமுற் ■ நிமிர்ந்த முதுகுங் நிருதரார்க்கொரு நிலவில் மார நீருநில நீருமென்பு நீலங்கொள் நெடிய வடகுவ பகல்மட்கச் பகிர நினைவொரு பக்கமுற படிதனி பட்டாடைக்கே பட்டுப் படாத பணிகள் பணமு பத்தித்தர பத்தே ழெட்டீ LIIT, GT. 106.8 1290 I252 1253 1291 1053 1029 IOOO 1036 1030 1037 I254 II65-1 1255 I TOI 1766 1256 1257 1043 1292 1001 1293 1294 I 167 11.68 1054 1114 1169 1295 I(M) S 1170 1009 1113 1or? 1122 1296 1069 1177 1123 L/. ET. 160 658 590 592 660 132 86 14 ICO 594 398 596 220 402 598 600 I 12 660 18 660 б62 404 406 134 248 412 662 36 412 40 246 58 206 664 164 416 268