பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-4.pdf/695

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

688 முருகவேள் திருமுறை (10-திருமுறை (ஊழாகவும்), (விளங்கும்) குகனே) ர்த்தியே (நீ (குருவாய்வருவாய் அருள்வாய் இத்ே எழுந் |-- வந்து (அடியேனுக்கு) அருள்புரிவாயாக. (சு:உ) உரு அரு உளது, து, மரு மலர், மணி. ஒளி, கரு உயிர், கதி". 驚 (என நிற்கும்) குகனே! குருவாய் வந்து அருள்புரிக யி == Ո5, Զ-GIT 3i/ - I , LDGUTT, மணி, , so ILJ'ss, கதி, ** ಘೀ:°ಧಿ:"; அருள்வாய் எனலுமாம். -உ) "உருவாய் ாய் உளகாய் ாய்.... விதிே 'சின் வுேே ੇ। ಫಿಷಿ' அல்லன் சித்தியாய் ப்க்கம் 1, சூ. 1, சூ 1.90. "அருவும் ஆகுவன் உருவமும் ஆகுவன் அருவும், உருவும் இல்லதோர்.தன்மையும் ஆகுவன் ஊழின் கருமம் ஆகுவன் நிமித்தமும் ஆகுஇன் கண்டர்ப் பரமன் ஆடலை யாவரே பகர்ந்திடற் பாலார்" கி தி -கந்தபுராணம் 3-21-126. "அருவமும் உருவுமாகி அநாதியாய்ப் பலவாய் ஒன்றாய்ப் பிரம்மர்ய் நின்றசோதிப்பிழம்ப தோர் மேனி யாக்க் கருணை கூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் பன்னிரண்டும் கொண்டே ஒருதிரு முருகன் வந்த்ாங் குதித்தனன் உலகம் உய்ய" 1-11-92. "அருவாய் அருவுருவாய் உருவாகிய அண்ணல்" -சிராமலைக்கோவை 266, II (1) உருவாய் அருவாய் - அருவனாய்...உமை உருவனாய்’ அப்பர் 5.35.1. (2) உளதாய் இலதாய் - உண்டிலை என்றே நின்றே சம்பந்தர் 197-10, (3) மருவாய் மலராய் - வாச மலரெலாம் ஆனாய் நீயே’ அப்பர் 63.8-1. துணரின் மலர்க் கந்தம் ன்ே நின்றானே" திருமந்திரம் 3035. (4) மணியாய் ஒளியாய் - வைத்த நிதியே மணியே. சம்பந்தர் 2-64.5 து ஒளியாய் 2.21-4 (5) கருவாய் உயிராய் உடலே உயிரே"- சம்பந்தர் 220.2 உணர்வும் அவனே உயிரும் அவனே' - திரும்ந், 3035. கருவின்றி நின்ற கருவாய் - கந்தர் கலிவெண்பா 9,