பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-4.pdf/700

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

கந்தரநுபூதி 693 (11) சேனாபதி மூர்த்தி ஆறு திருமுகம், பன்னிரு திருக்கரம். அபயம், முசலம், வாள் சூலம், வேல், அங்குசம் - வல்து திருக்கரங்களில், வரதம், குலிசம், வில்தாமரை, தண்டம், (கண்த்) (ப்ாசம்) (அம்பு)..இடது திருக்கரங்க்ளில் "அபயம், லம், வாள், சூலம் அயில்வேல், தோட்டி, வலம், வரதம் தபுசீர்குலிசம், சில்ை, பதுழம், தண்டம், கதை, மற் றிடமாக உபய இரறு கரதல்மும் ■ ■下 畢 ஒளிர்ஜித்த்ாறு முகந் தோற்றிச் சுபநன்கருளியிடர்தழிக்குஞ் சேன்ா பதி சீர் தொகுப்போரும்" தண்ன்கப் புராணம் - அகத்தி. 74 (12) பிரம சாத்த மூர்த்தி: ஒரு தி நானகு திருக்கரம். வரதம், குண்டிகை (கமண்டலம்) இடது கரங்கள் ரண்டில், அபயம், ருத்ராகடிமாலை (அக்கவடம்) வலது ருக்கரங்கள் இரண்டில். "வரத மணிக் ன் டிகை யிரண்டும் வாமத் திருக்ன்கத் தலமாக்கிப் புரவு புரியும்.அபயம்ொடு புர்ைதிர் அக்க வடம்வலப்பால் இரவையிரிக்கும்வலத்தமைத்திட் டெல்லா உலகும் ఫ్త; துப் பிரம சாத்தன் எனப்ப்ெர்லிந்த ப்ெருமான் உருவம்,பிற்க்குநரும்" தணிகைப் புராணம் - அகத்தி. 75. (13) வல்லி கல்யாண மூர்த்தி: ஒரு திருமுகம், நான்கு திருக்கரம்; வல்லி வலது பாகத்தில்; வல்க் கரங்க்ள் அபயம், (அக்கவடம்) ருத்ராrமாலை இடக்கரங்கள் ஒன்றில் ரத்ன கும்பம்), ஒருகர்ம் (கடியில்) இடுப்பில், திருமால் நீர் வார்த்துத் தத்தம் செய்வது. i "அல்யாப் பவி ழ்க்கும் வலக்கரங்கள் அபயம் அக்க வடந்தாங்க வெல்யர்ப்புறுத்த மணிக்கடமும் கடியும் க்கைத்தலஞ்சேரச் சொலயா முனைய வள்ளிவலந் துன்ன மணிநீர் அரிவர்க்கக் கல்யாண தின் எழில்வாய்ந்த க. அ. வi . ன்ைபேரும் ~~nnowny»л o זווי ாாார் T = அகத்தி, 76.