பக்கம்:வானொலியில் விளையாட்டுகள்.pdf/58

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


リ விருப்பம் பேணல், லிதவிதமான வகையிலே, களுே; tது. ம, ன முறையிலே. அறிவு பூர்வமாக உடல் உறுப்புக்களே இயக்கும் விதங்கள் தான் விளேயாட்டுக்கள் ஆகும். அதளுல்தான் விளையாட்டு என்பது மனி த குலத்தின் வழிகாட்டி இன்ப உலகை இனி தாகக் காட்ட வரும் விடி வெள்ளி. அகில உலகத்திடையே அமை தியைக் காட்ட வரும் அழகுமணனிக் கல்ங்கரை விளக்கு. ஆறிலிகுத் இ து வரையும் அறிவினை விரிவு படுத்துகின்ற ஆசசன், தளராத பண் புகனே, தன்மைகளே. து o ஆற்றல் கரே, அற்புதங்களே. அனுதி ைமும் சாலப் பரிந்துட்டுகின்ற அன்புத்தாய், என்றெல்லாம். பேசுகின் ருேம். மக்களிடையே சகோ தர பாசத்தையும், ச மித்துவ தேச த் தையும், சிறந்த வாய்ப்புக்களேயும் சேர் த்துக் கொண்டிரூ க் கின்ற வி ைமாட்டுக்கள் எல்லாம் மக்கல் மசண் :டன் வழி நடத்திச் செல்லும் நல்ல நண்பர்கன் , சுற்றங்கன் ன்று. சொல்வாகும் உண்டு, 蠱 வின் பரட்டைப் பின்பற்றி வாழ்வில் தில்: . ாேவசட்டை வெ: றுத்து விட்டு H. - து

ஆம் வீழ்ந்த யாரும் சிறப்பாக .ே!. iந்3. து:கி (iు). வினோடின ட்டு க்கள் என்றும் உலகிலே உன்னத இடத்தை வகிக்கின்றன . இந்தி சுவில் : பாட் டுத்துறை வளர்ச்சி என் 1.'து ங் _ o, _ * .-- ; ++ *- o ------ - -o - க * சக ஏற ಘೀಃ ಪ್ರೀ! இருபதன்{് ുങ്ങു டில் ன் ெ 獻漂議- இங்கி இ ருக் கிறது. இந்தியாவில் விளயாடடுத்துறை வர லாற்றை தாம்

    • - ಸ್ತ್ರ * | o o - # o so ஆாய்ந்து பார்க்கும் .ெ ாழுது, ஏழுவகையான காலங்களி லே அது பிரித்துக் காட்டப்படுகிறது.

வேதகாலம் , இதிகாசகால , புராணகாலம், பழமை காலம், முகம தி: ஆட்சி காலம் , மராத்தியர் : ட்சிகாலம் *