பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/44

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


அl , ! ந்ெதனைகள் 43

பகவா மயாகக் கூறலாம். ஏனென்ருல், ஆடுகளத் விெ விளயா, அதிசயங்கள், அற்புதங்கள் உலகில் ா இருக்கின்றன? ஆயகலைகள் அனைத்துக்கும் பாய கலேயக நேயகலையாக விளங்குவது விளையாட்

|, . 茜 வி o, | 1 மன் #

+ + + ■ i ■ i ■ ..■ ■ 1* I „.\^

Կբ , இய வந்திரங்கள் துருப்பிடித்துப் போய்விடு வ முடிந்து விழுகின்றன. பாடாத தொண் ா பி. பாகத்தில் பிசிறு விழுந்து விடுகின்றது. அ. லவே உழைக்காத உடலும் உலக வாழ்க் அச , ஒரு பrர மாகிவிடுகிறது n

"n ill o கிடைப்பன

கெருக்கடங்கிய விளையாட்டு. பொறுப்புகளுக் பக கடமை. தவறுகளுக்கேற்ற தண்டனை. பி.சி. கேற்ற மகிழ்ச்சி. தோல்வியை ஏற்கும். ா விமை பிறர் தவறினை மன்னிக்கும் மனப் க்குவ அடுத்தவர் திறமையைப் பாராட்டும் அரிய பண்பு விளையாட்டினல் நிறைவாக வரக் க. .ாா |களாகும்.

பாதுகாக்க வேண்டாமா!

விவமதிக்க முடியாத மாணிக்கம். விண்ணும் ாறும் காட்டாத வண்ணக்கோலம். காணக் :த் 11 ஆயிரம் வேண்டும் கலைக்கோயில். வாராது அ | , மாமணி என்று நமது உடலை வருணிக்

க. மே 1