பக்கம்:விளையாட்டுச் சிந்தனைகள்.pdf/80

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை


- அதா | ச | தரிா கள் 79

க' , தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்' என் Hiri பங்கI. என்ற மேல் நாட்டிறிஞர்.

அ | வாகயில் உணவும் உடிையும் போன்றது தாங் பட்டும். உன் மகிழ்ச்சிக்காக 60%m வ r 'ாயாட வேண்டும். அதே சமயத்தில் பாது பற்றவர்களும் உன்னையும் உன் விளே பா யு விரும்பிப் பார்த்து மகிழும் வகையில்

-Aா வாாடும்.

| Will ol வறுப்புக்கு ஆளாகும்படி விளையாடுவது H க ச . 1, illu i பண்பாகும்.

  1. சச் ஆயிரமும்

ாக கெட்டவன் என்று சொல்ல. அ ரு செயல் போதுமானது. ஆல்ை அது வன் என்று சொல்வதற்கு அவன் ஒரு --- ப. செய்தால் போதாது. அதுபோல ாாடி ஆயிரமாயிரம் செய்தால்தான் நல்ல வங் பலரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.

து நல்லதையே செய்துவர, திட ா யா வேண்டும். நல்லதையே செய்யும் அரிவு மும் வேண்டும். அத்தகைய துணிவை வயும் மெத்தையும், திடமான மனத்தையும் ாங்ாய ) மைதானங்களே தருகின்றன.

பாப் பாலியனை வென்ற நெல்சன் எனும் டிங் யக் கப்பற்படைத் தலைவன் கூட. எனது டிங் மிக அனுபவங்கள் எல்லாம்,ஏடன் மைதா வி%ளயாடும்போது பெற்றவைகள்தான், ாங் கூறும்போது விளையாட்டு மைதானங்கள்