பக்கம்:05-03-இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


நரந்தம் - கருவிளை, செருவிளை - நாகம் - புன்னாகம் - வழை - கூவிளம் - கூவிரம் - கணவிரம் - தெறுழ்வீ - எறுழம் சண்பகம் நந்திவட்டம் - நறா - குருக்கத்தி சேடல் - பாங்கர் - குமிழம் - வள்ளை - ஈங்கை - முசுண்டை - புன்கு - தனக்கு - இல்லம் - திலகம் - குடசம் - தில்லை - பலாசு அழிஞ்சில் - ஆரம் - அகில் வெள்ளிலோத்திரம் - புழகு - மாரோடம் - செங்குரலி - செங்கோடு . வேரி - வானி - கண்ணி - செம்மல் - வள்ளி - மணிச்சிகை - மந்தாரம் - செவ்வந்தி - எருவை - பருத்தி - செம் பருத் தி - மா து ைள - செங்கிடை - எட்டி - கொக்கிறகு - குசும்பை - கமுகு - தெங்கு - நெல் - எள் - வாழை - அவரை - அகத்தி குல்லை - துழாய் - பசும்பிடி - குருகிலை. - , -

(ஆ) அரிய மலர்கள் : 693–718 அனிச்சம் - கள்ளி - போங்கம் - பயினி - வடவனம் - அதவம் -ஆல் - : பலா - காவிதி.

(இ) எளிய மலர்கள் : 719—742

    நெருஞ்சி - எருக்கு-பூளை குரீஇப் பூளை - குரீஇப் பூளை - வேளை - மத்தம் - ஊகு -

- கள்ளி - முருங்கை.

5. கொண்டு காட்டி (பின் அடைவு) 748 (அ) மலர்க் குறிப்பேடு 744-752 (ஆ) அருங்கருத்துகளின் . அகர நிர்ல் 758-768 (இ), நெறித்துணை நூல்கள் 764-768