பக்கம்:05-03-இலக்கியம் ஒரு பூக்காடு.pdf/2

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


உலகளளாவிய பபளாதுக் கள உரிமம் ( 0 1.0 ) CC இது சட்ட ஏற்புடடய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமம. முழு உடரைடய :// . / / /1.0/ https creativecommons org publicdomain zero legalcode என்ற முகவரியில் களாணலளாம். பதிப்புரிடம அற்றது இந்த ஆக்கத்துடன் பதளாடர்புடடயவர்கள, உலகளளாவிய பபளாதுப் பயன்பளாட்டுக்கு என பதிப்புரிடமச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள அடனத்துப் பதிப்புரிடமகடளயும் விடுவித்துளளனர். நீங்கள இவ்வளாக்கத்டதப் படிபயடுக்கலளாம்; மமம்படுத்தலளாம்; பகிரைலளாம்; மவறு கடல வடிவமளாக மளாற்றலளாம்; வணிகப் பயன்களும் அடடயலளாம். இவற்றுக்கு நீங்கள ஒப்புதல் ஏதும் மகளாரைத் மதடவயில்டல.

இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( :// . . https ta wikisource org ), தமிழ் இடணயக் கல்விக் கழகமும் ( :// . http tamilvu org ) இடணந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிமவற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டுமுயற்சிடயப் பற்றி, :// . . / /4 https ta wikisource org s kx என்ற முகவரியில் விரிவளாகக் களாணலளாம். ( 0 1.0) Universal CC Public Domain Dedication - This is a human readable summary of the legal code found at :// . / / /1.0/ https creativecommons org publicdomain zero legalcode No Copyright The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving , , all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights . to the extent allowed by law , , , , You can copy modify distribute and perform the work even for commercial purposes all without asking . permission

This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( :// . . https ta wikisource org ) ( and Tamil Virtual Academy :// . http tamilvu org ). More details about this collaboration can be found at :// . . / /4 https ta wikisource org s kx.