பக்கம்:1911 AD paper copy-சுய சரிதை, வ. உ. சிதம்பரம் பிள்ளை, 1946 print copy.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கத்தில் நுட்ப மேம்பாடு தேவை
 

வெள்ளையரின் விடாத சூழ்ச்சி.
“உரைத்த தினத்தெம் முயிரெலாம் போக்கி
உரைத்த கொடியினை உயர்த்துவர்” என்றே
அத்தைச் செய்தபின் அவர்தினம் கூடி
“எத்தைச் செய்தியாம் இவரை அழிப்பேம்;
பிரசங்க சமையம் பெருஞ்சத்த மானால்
விரைவினிற் சுட்டவர் மேனியைத் தொலைக்கலாம்
என்றியாம் நினைத்தோம்! எதற்கும் அவரிடம்
ஒன்றும் தந்திலர்; உரங்கொடு நிற்கிறார்”
எனப்பல பேசி ஏங்கும் பொழுதவர்
மனப்படி செய்ய வந்தனன் [1]“ஆசு
ஜாயின்று மேஜிஸ்டிரட்டா என்னகர்.
காயிதம் தந்தெனைக் காண்க,வா” என்றனன்
உயிரனைய என்னண்பர் ஓட்டத்தில் வந்து “நின்
உயிரினை நீக்குதற் குபாயம் செய்துளன்;
காண்கநீ போகேல், காலையிற் கேட்டேம்:
வீண்கதை யென்றுநீ விளம்பலொழி” என்றார்.

  • “செயிரறு நண்பரே! செப்பிய கேட்டேன்.

உயிரினை நீக்கும் ஊழ்வலி வந்திடின்
நம்மால் தடுக்கவும் நண்ணுமோ? செல்லாது
சும்மா இருந்திடின் சுகமோ” என்று
புறப்பட்டேன் என்னுயிர் போன்ற [2]* மகாதேவன்
திறப்பட் டென்னுடன் சென்றனன் றுணையா.


  1. †ஆசு-மணியாச்சியில் பின்னர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட கலெக்டர் ஆஷ்துரை.
  2. *மகாதேவன் - ஸ்ரீ வைகுண்டம் வக்கீல் T. R. மகாதேவய்யர்.

67