பக்கம்:1915 AD-பாடற்றிரட்டு, வ உ சி.pdf/110

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. 45-11 என்னாம் யாதுபயன் 724 ஆகும். 6-14 தூவடைய- சுத்தமு அத்துவித நூல் - இரண் டல்லாத மெய்ப்பொ ருளை உணர்த்தும் நூல். 8-1 மெய்யாகி- மெய்ப்பொ ருளாகி. துய்த்து உழல்வன்- அநுபவித்து வருந்து டைய. 6-14 தோய்ந்து கலந்து. பூவிலுள -14 பூமியிலு 8-3 ள்ள வன், 8 - 15 சின்மயம் - அறிவுவடி 8 - 4 வம். 8- 6 எள்ளிட இகழ. தேர் இடமும் - அறியும் 6-17 உன்னுவதும் நினைப்ப தும். இடமும். 8.14 முகராசி முகத்தின் வசிகரம். 6-18 சொல் சொல்லுவர். வண்மை - புகழ் 6-18 8 - 14 மிகராசியாய் - மிகருண் 6 - 19 திண்மை- வலிமை. பாக. 6 - 19 சிந்தித்தே - நினைத்தே.8 -16 என் - யாது காரணம். நல்குவதும் - கொடுப்பு 7-1 து-அசை. தும். 8-18 என் இயல்- எனது தன் 7-4 மையை. | கலை - நால். மை - மயக்கத்தை ஒழிய - நீங்க. 8-18 நன்னயமா நன்மை 7-7 யாக. | 7-8 தொகுத்து - சுருக்கி. 7.9 8-19 நூல்இழுக்தி - ஒழுக்கம் தவறி. கவறாடல் - சூதாடல் 7- 10 சேதம் - கேடு. 7- 10 திரிபடைகள் - மூன்று ஆயுதங்கள். 8- 20 வீழ்ந்தவன் -தாழ்ந்த வன். 7-12 நிச்சலும் - நாள்தோ றும். 9 -) நல்லோரும் - துறவிக ளும். அந்நெறியை - அவ்வழக் 9 -2 7- 12 மாண் - சிறப்பு. கத்தை. 7-16 அல்லல் இலா - துன்பம் 9 - 2 ஓகாது - அறியாது. இல்லாத. 9 2 உன்நெறியை - உனது ஒழுக்கத்தை. 7-16 மெய்வீடு - மெய்யான முத்தி. 7-20 நனி-மிக. 9-6 தாங்கல் - பொறுத்தல். 19-8 ஏகினை - சென்றாய். 9 - 10 ஏதம் - குற்றம். 7- 23 வத்து பொருள். 94