பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/72

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. xvi-6 குறித்து அயிர்க்கும்-(xvi-14 நோக்கிச் சந்தேகிக் முதுக்குறைவு- பேர

றிவு. கும். xvi-7 முயல் தவத்தால்- செய்நோன்பால். முளைத்தோன் - பிறந் ( xvi-16 தோன். xvi-15 இளையாத்தகையில் குறைவுப்டாத பெரு ந்தன்மையில் வற்குன்றனைய - அ xvi-7 சையாத வன்மையுள் ள மலை போன்ற, xvi-16 பெரியோரில்-பெரி xvi- 8 அடிமன் - அளவிடப் பட்ட நான்கு அடி களால் பொருந்தும். xvi-8 அயின்று-உண்டு. xvi- 8 தேக்கு அறியார்- தெ யோரைப்போல். xvi-16 மகிமை- பெருமையா விட்டுதல் அறியாத xvi-16 வரம்புற்றே - எல்லை யுற்றே. 3 வர். xvi-i1 நூன்முகம். பொருவு இல் - ஒப்பு இல்லாத. xvi-12 புகறல் + சொல்லுதல். xvi-12 போதாதே- திருபதி யாகாதே பொருந் தாதே. 1- 1 செம்பொன்மகள் நேர் இலக்குமியை யொ xvi-13 பற்று அற்று - உலகப் பற்றை விட்டு. xvi-13 ஒன்றே - ஒரு பொரு ளையே - கடவுளையே. xvi-13 பதியே - கணவனே. xvi-13 பரிந்துறலின்- விரும் பிப் பொருந்துத 1-2 இம்பர்-இவ்வுலகத்தவ ரால். 1.3 மகராசி என்பவள் தன் மகராசி என்று அழை க்கப்படுபவளுடைய. 1-3 மாண்பு உரைக்க- பெரு மையைச் சொல்ல. 1-3 தந்திமுக நாதன் - யா னை முகத்தையுடைய கணபதியின்.

வின். V xvi-14 முற்றும் - சிறிதும். xvi-14 திறம்பாத - மாறுப 1-6 இவண்நிலவ- இவ்வுல xvi.14 மொய்ம்பில் - வலிமை யில், xvi-14 ஆனா- கெடாத கத்தில் நிற்க. 1.7 நீபமணிஎம்மான் -சுட ம்புமணியை அணிந்த எம்பிரானது. 1-8 பதம் - பாதங்களை. 56