பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/77

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. 10-16 சீர் நல்கும் - சிறப்பைத் 11-22 பொலிவ உற்றோன் மிகுந்தவன். தரும். னும். 10-17 அன்னவை -அவற்றை 11-22 சால-மிகுதியாக. 10-17 உவகையராய் - சந்தோ -11-23 அருள்சேர் - கிருபை ஷம் உடையவராய் யைக் கொள்ளும். 10-19 எப்பதிக்கும் - எந்நகரி 12-1 அனல் - நெருப்பு. 1:2-1 அனிலம் - காற்று. 12.1 வானம் - ஆகாயம். 12.5 எல்-சூரியன். 12-6 தன்மம் - தருமம். 12-7 ஓங்கு - வளரும். 12-9 'வக்கீல்'- என்பது ஆங் கில மொழி. இதன் பொருள் 'நியாய துரந் 10-20 நன்றேயாம் நன்மை வாய்ந்ததேயாம். 10-21 உலகாண்டாள் - உலகா ண்ட நாயகி என்னும் தேவியினது. 10-23 புவிராசர்க்காத்த - அர சரைக் காப்பாற்றிய. 10-23 போத - அறிவுமிக்க. தரன்'. 11- 4 அலகு யில்லாத. 11.7 கோஎனவே-இப்பணி இலா - எல்லை/12-11 'கேசு' என்பது ஆங்கி லமொழி. இதன்பொ களைச் ருள் 'வழக்கு.' செய்தோன் 12.14 செம்மைசால் - கனம். நிறைந்த. ஓர் அரசனேயாவன் என்று அப்பணிகளைக் கண்டோர் சொல்லும் 12-15 மின்னுக்கு - மின்போ ன்றவளுக்கு. படியாக. 11.7 மெய்ஆயும் - கடவுளைப் 12-15 நல்தலைவன் - நல்லகண வன். பற்றி விசாரிக்கும். 11-13 விந்தையுளோன் - வீர 12-18 காதலியா - மனைவியாக ல்ட்சுமியை யுடை 12-23 கருத்து - மனம் யோன். 11-16 பின்வந்தாள் பேர் மா லையம்மை - தங்கையி ன்பெயர்மாலையம்மை 12-24 இந்தவகை - இவ்வாறு. 13-2 அறைவேன் - சொல்லு வேன். 13-2 பாங்காக - சிறப்பாக. 13.4 துணிந்து . 11-19 பொய்தீர்-மெய். 11-20 அகம் உடையோன்-ம னதை உடையோன். 11-21 மேலோர்- பெரியோர். 13-6 ஒண்குணம் குணம். 61 தீர்மானி" சிறந்த