பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/79

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. 15-11 குளப்பு,வால் சேட்டு, 16-1 பைம்பொன் சிவிகை என்பவை யினில் - பசுமையான லஸ்டர் ஆங்கிலச் சொற்கள். பொன்னாற் செய்யப் இவை மூவகையான கண்ணாடி ளின் பெயர்கள். பட்ட தண்டிகையில். விளக்குக16- 2 சோபனமா மங்கள் மாசு, 15-16 இங்கிதமா - இனிமை 16-6 அநுசர் - தம்பியர். A யாக. 16- 6 கணம் னம் வரவே, உறவே - லக்க 15-16 இனிது - நன்கு. 1 15-17 செவ்வியால்- அழகால்-16-7 மன்றலினை- விவாக சிறப்பால். த்தை. 15-18 எய்தியது த்து போல. ஒத்து - வந் 16-9 நெருநல் - முதல்நாள். 16.) குடபால் - மேல்திசை யில். 15-18 ஆர்வமொடு ஆசை யோடு. 15-19 மணநாள்-விவாகமுகூர் 16-12 வான் போற்றும்-ஆகா 16- 9 கதிரோன்-சூரியன். த்த தினம் யத்தை வணங்கும். 15-19 கிட்டுதலும் - வருதலும். 16-14 15-2] பொற்றொடி நல்வா 16-16 ஆர்கலி-கடல். கூர்ந்தார் - மிகுந்தார். அரசனைப் - ரும் - பொன்வளையல் களை அணிந்த பெண் களும். 15-22 காளையரும். யௌவா 16-19 போன்ற திருமஞ்ச. ஷேகம். ஆடவரும். 15-22 சிற்றிடையார் - சிறிய 1-620 இதம்-நன்மை. இடைகளையுடையமக ளிந்து. 15.2 கன்னல்மொழி - கரும்பு 16-20 ஆட்டி - செய்து. 16-27 மாண்பு உருவம்-மாட் சிமை பொருந்திய சரீ ரம். போன்ற சொற்களை. 15-13 காவில் சோலையில். 16-21 16-1 பல் இயங்கள் - பலவாச்/16-22 மதனோ - மன்மதனோ. களிகூர-சந்தோஷம் மிக. சியங்கள் - பல வாத்தி யங்கள். 16.1 தாம்முழங்க- தாம் ஒலி 16-22 மாண்பா - சிறப்பாக. 16-23 அணிசெய்து - அலங் காரம் செய்து. 63 16-18 பூமன்