பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/80

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. தகைசேரும் - பெரு 17-10 பொற்பும் - அழகும். மை அடையும். 17-18 வேதமது-வேதங்களி 17-1 வாள்விளியாம். ஒளி லும் மநுதரும நூலி லும் சொல்லப்பட்ட 17-14 தேமறையோர் - கட வுட்டன்மை வாய்ந்த வேதங்களை யுடைய பொருந்திய கண்ணா r 17- 2 வதன மதியாளை - முக மாகிய சந்திரனையு டையாளை. 17- 8 அந்தணர். நல்தூசால் -நல்லவஸ் | 17-15 சீரொடு - சிறப்போடு. திரத்தாலும். 17-3 நாள்மலரால்- புதிய 17-15 ஆசிசொலபிரார்த் தனைகளைக் கூற 17-16 வையமெலாம் - உலகத் தி லுள்ளவர்க ளெல் மலர்மாலைகளாலும். 07-4 பொன்மணிப் லும் - தங்கத்தாலும் வாம். இரத்தினங்க ளாலும் 17-17 மங்கல நாணை-தாலிக் கொடியை. செய்யப்பட்ட ஆபர ணங்களாலும். 17-18 துங்கன்- மேன்மை 17- 5 -- பூமகளோ இலக்கு மியோ. 17-6 பொற்கொடி- பொன் னாற்செய்த கொடி யைப் போன்றவள். 17-6 நகளோ-சரசுவதி யுடையோனாகிய. 17-20 பண்போடு-முறைப் படி. 17-21. தார்-பூமாலைசூடிய. 17-22 செய்ய-அழகிய 17-2ச் செய் இழையின் - அழ கிய ஆபரணத்தையு யோ. 17-6 காஏத்த -நாக்கள் துதி டையாளது, 18-1 கன்னி-இம்மணமகள். 18-1 கொழுநன் - கணவனு டைய. 15- 7 ஆல் அசை. 17-10 ஏர்பெறவே - சிறப்பு றவே. 17-30 தார்குழலார் 182 வன்னிதனை - அக்கினி மலர் யை. மாலை சூடிய கூந்தலை.18-3 யுடைய பெண்கள். அருந்ததியும் - அருந் ததி நட்சத்திரத்தை 17-10 பொன் அனையாள். இலக்குமியைப் போ 18-5 சிந்தைதனில் - மனத் ன்றளைது. தில். 64