பக்கம்:1915 AD-வள்ளியம்மை சரித்திரம், வ உ சி.pdf/81

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

அரும்பதவுரை. 19- 5 பத்தாவே - பர்த்தாவே. 19.6 உத்தாரம்- உத்தரவு பசு பொன் களை. 18-5 செறிந்தே - நிறைந்தே 18-6 பைந்தொடியும் - மையாகிய னாற்செய்தவளைகளை அணிந்தமணமகளும். 18-6 பலாண்டு இசைப்ப- பல்லாண்டு என்னும் 19- 6 மீறாமை - கடவாமை. 19.6 முத்தும் அவன் பணி யே - கொஞ்சுகின்ற அவனுடைய ஊழிய ஒருவகை வாழ்த்துக் கவியைச் சொல்ல. - விவாகத் 18-9 மன்றற்கு திற்கு. 19-7 மெய்திகழும் உண்மை யானது பிரநாசிக்கும். 19-9 சீர்பாவும் - புகழ்கள் பொருந்தும். 19-9 தொல்கேள்வி - பழைய கேள்விகளையு 1811 போனகமும் - சாப்பா டைய 1 18.12 விந்தையெலாம் - நல ங்கு, சங்கீதம், முத விய விநோதங்களை யெல்லாம். 19. 9 செம்மலது. பெருமை யிற் சிறந்தோனது. சந்நிதியில் - முன்னிலை 19- 9 யில். 18-15 தம்பதிகட்கு -தம் ஊர் களுக்கு. 18-16 தம்பதிகள் வும் பாரியும். பர்த்தா 19-10 M பார்பரவும் - பூமியில் ஒளியைப் பரப்பு கின்ற. 18-17 அறுமுகனை - ஆறுமுகக் கடவுளை. 19-12 தழைத்து பெருமை யுற்று. 19-18 மாண்பு 18-18 பண்புறவே-குணங்க ளுறவே. S அமைந்த- 18-18 வண்புலவர்- தெள்ளிய வித்வான்கள். சிறப் 18-20 பாங்கோடு போடு. 18-20 அளகைப்பதி - தென் சிறப்பு உற்ற. 19-14 தித்திப்பாம் - மதுரமு ள்ளவையாகும். 19-14 கைப்பு உவர்ப்பு - கசப் பொருள்களும் உப்புப்பொருள்களும். 19-14 கொய்தில் -விரைவில். விஞ்சையினால் மந்தி ரத்தினால். அளகை நகரை. 18-24 வள்ளியராய்- ஒரை யாதுகொடுப்பவராய்.19.15 19.1 தன் நேர்தான் ஆகும். தனக்கு ஒப்பு தானே 19-15 மெல் அடிசில்- மெல் i லிய சோறு. 66